Dzierżawa analizatora do badań serologicznych pracującego metodą mikropłytkową wraz z odczynnikami i obsługą techniczną

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2013 - 03 - 14
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: do 130 tys. EUR
Przedmiot Zamówienia:

Dzierżawa na okres 12 miesięcy, w pełni zautomatyzowanego analizatora do badań w zakresie serologii grup krwi nie starszego niż 3 lata wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych, a także sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w języku polskim niezbędnego do obsługi analizatora  zgodnie z jego przeznaczeniem; drukarki do wydruku kodów kreskowych, drukarki laserowej do wydruku protokółów badań  i skanera zaprogramowanych do współpracy z systemem ISBT 128

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

– 100 % cena

Ponadto oferowany analizator i odczynniki oraz materiały zużywalne i kontrole muszą w pełni odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia . Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań ( w tym w szczególności spełnienie wymogów technicznych odnośnie analizatora) zawartych w opisie przedmiotu zamówienia oraz oświadczenia w załączniku do pkt D, ppkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający przewiduje składania zamówień UZUPEŁNIAJĄCE do 5% wartości umowy brutto.

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień dodatkowych

 

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1.Złożonie oferty cenowej

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń   i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak

 

  • WADIA,  FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: nie wnosi się

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: wnosi się  wysokości 2% wartości umowy brutto w terminie do 10 dni od zawarcia umowy, nr konta Zamawiającego : 11 1240 4722 1111 0000 4860 5113, Bank Pekao S.A, w przypadku wniesienia zabezpieczenia  w pieniądzu.

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

Data otwarcia: 2013 - 03 - 25
Informacje dodatkowe:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11
tel. 012/261 88 20, fax: 012/261 88 22

Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela się: osobiście, pisemnie, telefonicznie:

tel. (12) 261-88-10, fax (12) 261-88-22
drogą elektroniczną: a.drzymala@rckik.krakow.pl
Osoba uprawniona do kontaktu: mgr Anna Drzymała – (12) 261-88-10

Miejsce otwarcia ofert

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie,
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11, pok. 4.13
  • A  A  A  A  
Skip to content