Dostawy testów do badania krwi na obecność wirusów HBV, HCV, HIV, kiły

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2013 - 03 - 05
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: do 130 tys. EUR
Przedmiot Zamówienia:

Sprzedaż i dostawa testów do IVD do wykrywania

•         Ag HBs (wraz z testami potwierdzenia)

•         HIV Ag/Ab

•         anty-HCV

•         anty- Treponema pallidum

metodą automatyczną ze wszystkimi niezbędnymi materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi i dzierżawa automatycznych analizatorów z całkowitym i kompletnym oprzyrządowaniem

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

cena – 100%

Ponadto oferowane analizatory muszą odpowiadać w pełni opisowi  przedmiotu zamówienia. Weryfikacja odbędzie się na podstawie dołączonej dokumentacji.

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia oraz oświadczenia w załączniku do pkt D, ppkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

– Zamawiający dopuszcza składanie zamówień uzupełniających w zakresie zwiększenia ilości odczynników i materiałów zużywalnych    w zakresie do 20% wartości umowy brutto zamówienia podstawowego. 

– Zamawiający nie przewiduje składania zamówień dodatkowych

 

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1.Złożonie oferty cenowej

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń    i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak

 

  • WADIA,  FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

.Wadium: wnosi się w wysokości 80 000,00 zł w formach dopuszczonych ustawą Prawo Zamówień Publicznych (Numer konta do wpłaty wadium: 11 1240 4722 1111 0000 4860 5113, Bank Pekao S.A.)

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: wnosi się w wysokości 2% ceny całkowitej podanej w ofercie  w formach dopuszczonych ustawą Prawo Zamówień Publicznych,  najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

Data otwarcia: 2013 - 04 - 11
Informacje dodatkowe:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11
tel. 012/261 88 20, fax: 012/261 88 22

Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela się: osobiście, pisemnie, telefonicznie:

tel. (12) 261-88-10, fax (12) 261-88-22
drogą elektroniczną: a.drzymala@rckik.krakow.pl
Osoba uprawniona do kontaktu: mgr Anna Drzymała – (12) 261-88-10

Miejsce otwarcia ofert

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie,
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11, pok. 4.13
  • A  A  A  A  
Skip to content