RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2018 - 05 - 15
Tryb przetargu: nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych
Wartość: Do 30 000 EUR wg przelicznika ustawy PZP
Przedmiot Zamówienia:

Wg załączonego opisu

Informacje dodatkowe:

Należy przesłać ofertę na dostawy środków dezynfekcyjnych opisanych w przedmiocie zamówienia.

Ofertę należy przesłać w formie podpisanego przez osobę do reprezentacji w odpowiednim zakresie skanu. Do oferty proszę dołączyć zaparafowany wzór umowy oraz Odpis z KRS lub CEiDG – wszystko w formie papierowej w kopercie z nazwą wykonawcy, adnotacją „przetarg-dezynfekcja, nie otwierać przed 21.05.2018 godzina 12:00”

Ofertę można składać na każdą cześć osobno lub więcej części. Nie przewidujemy dzielenia części na mniejsze części.

Należy podać cenę netto i brutto oraz VAT na opakowanie jednostkowe środka dezynfekcyjnego, wartość  netto i brutto w odniesieniu do całkowitej ilości sztuk danego środka dezynfekcyjnego oraz cenę netto i brutto w odniesieniu do całej części.

Ofertę należy przesłać do 21.05.2018 do  godz. 11:00. Oferty przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Ofertę należy przesłać w odniesieniu do konkretnych tych samych, co określonych w opisie przedmiotu zamówienia Śródków dezynfekcyjnych

Niniejszy konkurs  nie jest postępowaniem w myśl ustawy PZP.

Data składania ofert: 2018 - 05 - 21
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 11:00
Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od daty składania .
RCKiK w Krakowie, ul Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków, składanie osobiście , kurierem lub pocztą
Data otwarcia: 2018 - 05 - 21
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 12:00
Informacje dodatkowe:

Termin związania ofertą ustala się na 30 dni od daty składania .

Umowa na 12 miesięcy

Tel: Krzysztof Zając – 12 261 88 18

Wyniki konkursu:

Na cześć I i III nie złożono ofert,

Na część II ofertę złożył Henry Kruse Sp. z o.o. Bielany Wrocławskie , ul Kolejowa 3, 55-040 Kobierzyce w kwocie 25 227,72 zł brutto oraz Cezal Wrocław S.A. , ul Widna 4, 50-543 Kraków w kwocie 27 262,50 zł . Kwoty brutto. Oferty spełniły wymagania zamawiającego. wybrano tańszą ofertę jako najkorzystniejszą

Data publikacji: 2018 - 05 - 15

Wzór umowy

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2018 - 05 - 15

Opis przedmiotu zamówienia

Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress