Dostawy roztworu płynu wzbogacającego do przechowywania Koncentratów Krwinek Płytkowych

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2020 - 10 - 06
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: Do 139 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

1.Opis przedmiotu zamówienia:

 

Dostawy roztworu płynu wzbogacającego do przechowywania Koncentratów Krwinek Płytkowych – 24 000 sztuk.

1.1. Zamawiający przewiduje w ramach niniejszego postępowania zamówienie podstawowe oraz zamówienie z tytułu prawa opcji.

1.2. W ramach zamówienia podstawowego Wykonawca dostarczy 12 000 jednostek przedmiotu zamówienia w przeciągu 18 miesięcy.

1.3.W ramach zamówienia z tytułu prawa opcji Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w ilości kolejnych 12 000  sztuk. Skorzystanie z prawa opcji wydłuża okres obowiązywania umowy o kolejne 18 miesięcy.

 

2.Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

2.1. 60% (do 6 punktów)  – Cena liczona proporcjonalnie.

2.2. 10%  (do 1 punkt) – termin realizacji dostaw do 5 dni kalendarzowych – 1 punkt; do 10 dni kalendarzowych  – 0 pkt . (nieprzekraczalny termin realizacji to 10 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia).

2.3. 30%  (do 3 punktów) – Minimalny termin przydatności do użycia od dostawy do Zamawiającego  – 6 miesięcy – 0 pkt, 9  miesięcy- 1 pkt, 12 miesięcy – 2 pkt, 15 miesięcy – 3 pkt.

Informacje dodatkowe:

Szczegóły w SIWZ.

Data składania ofert: 2020 - 10 - 16
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00

Oferty należy składać w sposób tradycyjny: osobiście, kurierem lub pocztą w formie papierowej.
Adres: Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków.
Szczegóły w SIWZ.
Data otwarcia: 2020 - 10 - 16
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia; 11:00
Informacje dodatkowe:

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia będzie dobywać się drogą elektroniczna na wskazany przez Wykonawcę adres e-mail lub numer faksu.

Przekazywanie oświadczeń lub dokumentów (za wyjątkiem ofert w formie tradycyjnej) będzie odbywało  drogą elektroniczną  na  adres: sekretariat@rckik.krakow.pl  i k.zajac@rckik.krakow.pl lub tradycyjną: listownie lub faksem na numer 12 261 88 22. W przypadku składania oświadczeń lub dokumentów elektronicznie należy takie dokumenty opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku składania oświadczeń lub dokumentów faksem, należy takie oświadczenia i dokumenty złożyć także listownie.

Zamawiający informuje, że przekazywanie wszelkich zapytań i odpowiedzi  do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie na wskazane powyżej adresy e-mail i numer faksu zamawiającego, z tym że składając zapytanie faksem, prosimy o skierowanie go również na wskazane powyżej adresy e-mail.

Data publikacji: 2020 - 10 - 06

Ogłoszenie o zamówieniu.

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 10 - 06

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 10 - 06

Klauzula RODO (należy dołączyć do oferty).

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 10 - 19

Informacja z otwarcia

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 10 - 30

Wyniki postępowania przetargowego

Ściągnij załącznik
Skip to content