Dostawy roztworu płynu wzbogacającego do przechowywania Koncentratów Krwinek Płytkowych

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2018 - 12 - 12
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: do 144000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

1 Opis przedmiotu zamówienia : 

 

W osobnym pliku

 

2.Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

 

1.)-60% (do 6 punktów)  – cena liczona proporcjonalnie

2.)-20% (do 2 punktów) – termin realizacji dostaw do 5 dni kalendarzowych – 2 punkty; do 10 dni kalendarzowych – 1 pkt, do 15 dni kalendarzowych  – 0 pkt . (nieprzekraczalny termin realizacji to 15 dni kalendarzowych)

3.)-20 % termin płatności faktury (do 2  punktów). – do 30 dni od daty wpływy do Zamawiającego – 2 punkty; do 25 dni – 1 punkt; do 20 dni – 0 punktów. Minimalny termin płatności faktury – 20 dni od daty wpływu do zamawiającego

 

Pod częścią cenową oferty należy zadeklarować wszelkie terminy

 

 

Ponadto oferowane dostawy (całość przedmiotu zamówienia) muszą w pełni odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia. Weryfikacja odbędzie się na podstawie dołączonej dokumentacji oraz próbek – należy dostarczyć jedna próbke

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia oraz oświadczenia w załączniku do pkt D, ppkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

3.Zamawiający nie przewiduje składanie zamówień  o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

Informacje dodatkowe:
  • WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

1.Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty cenowej, spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności  technicznej lub zawodowej; sytuacji ekonomicznej lub finansowej  oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania.

1.1 Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

1.2.Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

1.3. Nie przewiduje się aukcji elektronicznej,

1.4. dynamicznego systemu zakupów ani umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu

2.Zamawiający uzna, że wykonawca jest w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej  leżeli wykonawca  wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000,00 zł

 

2a.Zamawiający uzna, że wykonawca posiada odpowiednie zdolności techniczne lub zawodowe jeżeli wykonawca wykaże, że:

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje  co najmniej dwie  umowy na dostawy materiałów jednorazowych takich lub podobnych co do funkcjonalności  jak w opisie przedmiotu zamówienia     –  każda zrealizowana umowa lub będąca w trakcie realizacji  na kwotę co najmniej 100 000,00 zł brutto

 

3.Zamawiający uzna, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu  z udziału w postępowaniu  na podstawie przesłanek opisanych w art. 24, ust 1 pkt 12-23 jeżeli wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty opisane w wykazie dokumentów w załączniku 2 do SIWZ

 

4.Zamawiajacy przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24, ust 5 pkt 1, 2 UPZP

 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń  i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak.

 

5. MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA PROCEDURY OKREŚLONEJ W ART. 24aa UPZP. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury określonej w art. 24aa UPZP, tj.

Data składania ofert: 2018 - 12 - 21
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Język ofert: Polski
Oferty należy składać na adres:
RCKiK Krakow
Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków
Data otwarcia: 2018 - 12 - 21
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania
Informacje dodatkowe:
  • INFORMACJE PODSTAWOWE

 

1.Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków,  ul. Rzeźnicza 11 – zwane dalej Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl

2.Tryb udzielania zamówienia:  przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP  Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy                  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177  z późn. zm.), zwanej dalej UPZP

3.Osoby do kontaktu:

mgr Anna Drzymała – tel. 12  261-88-10

mgr Krzysztof Zając  – Tel. 12  261-88-18

 

  • SPOSÓB KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM

 

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie    odbywało drogą elektroniczną:  a.drzymala@rckik.krakow.pl  i   k.zajac@rckik.krakow.pl (zapytania wysyłać na oba maile) lub faksem,  tel. 0-12 261-88-10,  12 261 -88 -18   fax: 012 261-88-22. Wysyłając fax proszę jednocześnie wysyłać zapytania na maile.

Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie lub drogą pisemną lub faksem

 

Wykonawcy mogą sie zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

 

Numer Ogłoszenia w BZP:661127-N-2018 z dnia 12.12.2018

Data publikacji: 2018 - 12 - 12

OPZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2018 - 12 - 12

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2018 - 12 - 18

Sprostowanie

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2018 - 12 - 28

informacja z otwarcia

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2019 - 01 - 11

Wynik postępowania

Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress