RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2021 - 06 - 30
Tryb przetargu: nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych
Wartość: Poniżej 130 000,00 zł,
Zapytanie ofertowe.
Przedmiot Zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWY ETYKIET TERMOTRANSFEROWYCH DLA REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KRAKOWIE
Sprawa ZP-24/21

Szczegóły w SIWZ

Informacje dodatkowe:

I. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków, tel. +48 12 261 88 20, e-mail: sekretariat@rckik.krakow.pl .
II. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1740, z późn. zm.). Przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 2019) nie stosuje się na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy.

Data składania ofert: 2021 - 07 - 07
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 12:00
Data otwarcia: 2021 - 07 - 07
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 12:15
Informacje dodatkowe:

INFORMACJA O SPOSOBIE KOMUNIKACJI Z WYKONAWCAMI:
1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
2. Komunikacja z Wykonawcami odbywa się z zachowaniem formy pisemnej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Adres do korespondencji: r.kochanski@rckik.krakow.pl, k.zajac@rckik.krakow.pl
3. Ofertę wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania należy składać wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub kopertowo na adres sekretariat@rckik.krakow.pl w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym albo podpisem własnoręcznym.
4. Wnioski o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy składać na adres poczty elektronicznej w sposób umożliwiający kopiowanie ich treści i przenoszenie do innego dokumentu.
5. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian w warunkach postępowania. Postanowienie pkt. 8 stosuje się odpowiednio.
6. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: w zakresie formalnym: Robert Kochański, Krzysztof Zając e-mail: k.zajac@rckik.krakow.pl; r.kochanski@rckik.krakow.pl
7. Wnioski o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy składać do dnia 03.07.2021r. Wnioski złożone po terminie Zamawiający pozostawi bez rozpoznania.
8. Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego postępowania Zamawiający będzie publikował na własnej witrynie internetowej.
9. Zamawiający zaleca składanie oferty, oświadczeń lub dokumentów w formatach PDF, DOC, DOCX, w przypadku ofertowania elektronicznego
10. Zamawiający dopuszcza następujące formaty kompresji: ZIP7, RAR.
11. Za datę złożenia oferty, wniosków, zawiadomień, oświadczeń i dokumentów przyjmuje się datę ich wczytania na serwerze pocztowym Zamawiającego lub wpływu do sekretariatu.
12. Zamawiający dopuszcza następujące formaty podpisu elektronicznego: dokumenty w formacie PDF należy opatrzyć podpisem PAdES, dokumenty w formacie inny niż PDF należy podpisać podpisem zewnętrznym. W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego Zamawiający zaleca się podpisanie każdego dokumentu (dokument + podpis), a następnie spakowanie do folderu skompresowanego wysłanie na adres poczty elektronicznej.

Data publikacji: 2021 - 06 - 30

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2021 - 07 - 07

Informacja z otwarcia ofert.

Zmawiający informuje, ze niniejsza informacja nie jest równoważna wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający najkorzystniejsza ofertę wybierze dopiero po dogłębnym przeanalizowaniu ofert za zgodność z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym w tym w szczególności zgodność z opisem przedmiotu zamówienia.

 

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2021 - 07 - 20

Wyniki postępowania

Ściągnij załącznik
Skip to content