Dostawa wysokopodłogowego autobusu na bazie autokaru turystycznego z pięcioma stanowiskami do poboru krwi i jej składników – Mobilny Punkt Poboru Krwi, zwany dalej „Krwiobus”

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2020 - 12 - 15
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: Wartość przedmiotu zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie przepisu art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2019r., poz. 1843, z późn. zm.).
Przedmiot Zamówienia:

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa wysokopodłogowego autobusu na bazie autokaru turystycznego z pięcioma stanowiskami do poboru krwi i jej składników – Mobilny Punkt Poboru Krwi, zwany dalej „Krwiobus”.
Szczegółowe wymagania przedmiotu zamówienia, w szczególności dotyczące parametrów technicznych, funkcjonalno-użytkowych, wyposażenia oraz warunków gwarancji i serwisu zawiera Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz Kalkulacja Cenowa – Opis Przedmiotu Zamówienia i Warunki Gwarancji.

Informacje dodatkowe:

Szczegóły oraz dokumentacja dostępne pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/407506

Data składania ofert: 2021 - 01 - 15
Godzina składania ofert: 10:00
Data otwarcia: 2021 - 01 - 15
Godzina otwarcia: 11:00
Informacje dodatkowe:

Szczegółowe wymagania oraz dokumentacja postępowania dostępne pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/407506

Skip to content