DOKUMENTACJA ZABUDOWY KONTENERA MROŹNICZEGO W BUDYNKU Z PROFILI STALOWYCH, KRYTEGO BLACHĄ RCKiK OS. NA SKARPIE 66. Numer referencyjny postępowania: ZP-34/21

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2021 - 08 - 25
Tryb przetargu: nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych
Wartość: Poniżej 130 000,00 złotych
Przedmiot Zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia stanowi usługa polegająca na opracowaniu DOKUMENTACJI ZABUDOWY KONTENEREM MROŻNICZYM WNĘTRZA BUDYNKU Z PROFILI STALOWYCH, KRYTEGO BLACHĄ RCKiK OS. NA SKARPIE 66 – zwanej dalej „dokumentacją zabudowy”

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Opracowanie dokumentacji zabudowy  poprzez:

 • Opracowanie przedmiaru, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysu ślepego,
 • W porozumieniu z Zamawiającym wizualizacje budynku po zabudowie,
 • Opracowanie inwentaryzacji istniejącego budynku z blachy,
 • Opracowanie projektu mrożni wraz zabudową na podstawie inwentaryzacji pkt c. oraz wytycznych Zamawiającego, w tym projektu instalacji przyłączeniowych.
 • Opracowanie projektu zasilana z awaryjnego źródła zasilania czyli przez zespół prądotwórczy w układzie SZR (Samoczynne Załączenie Rezerwy) – zadanie opcjonalne; Zamawiający zdecyduje czy zleci je Wykonawcy.
 • Zakres oferty obejmuje również oszacowanie wartości robót związanych z przedmiotową zabudową w oparciu o wykonany przedmiar orientacyjnego zakresu robót na podstawie wizji lokalnych na obiekcie i opracowanie kosztorysu inwestorskiego.
 • Opracowanie należy sporządzić w trzech egzemplarzach w formie papierowej oraz w trzech egzemplarzach zapisanych na nośniku elektronicznym.
 • Nadzór autorski i inwestorski nad inwestycją, którą obejmuje dokumentacja zabudowy,
 • Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych zezwoleń na wykonanie inwestycji, której dotyczy dokumentacja zabudowy – o ile są konieczne.
 • Opracowanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia na inwestycję której dotyczy dokumentacja zabudowy.

3. Inwestycja, której dotyczy dokumentacja zabudowy to zabudowanie wnętrza budynku z profili stalowych kontenerem mroźniczym o przybliżonych założeniach:

– usytuowanie mroźni – część przestrzeni w budynku krytym blachą os. Na Skarpie 66.

– wymiary wewnętrzne (dł. x szer. x wys.)  – 7,0 x 5,0 x 3,0 [m]

– zintegrowany przedsionek  –   rozmiar pozwalający na wjazd samochodu oraz jego załadunek i rozładunek  ( gabaryty samochodu 5,3 x 2,0 x 2,0  z agregatem).

– wymagana temperatura: – 30 OC,

– dwa niezależne obiegi chłodnicze najwyższej jakości,

– drzwi chłodnicze przesuwne,

– drogi komunikacyjne bez progów i nachyleń,

– mroźnia wykonana w technologii zapewniającej najlepszą izolację cieplną,

– niezawodna automatyka,

– rozwiązanie nawiewu zmrożonego powietrza zapewniające równomierny rozkład temperatury w całej objętości pomieszczenia ( udowodnione mapowaniem),

– monitoring temperatury, co najmniej 6 otworów technologicznych do wprowadzenia sond kontrolnych w miejscach wskazanych przez użytkownika.

Informacje dodatkowe:

1. ZAMAWIAJĄCY:

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków, tel. +48 12 261 88 20, e-mail: sekretariat@rckik.krakow.pl .

 

2. TRYB POSTĘPOWANIA:

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1470, z późn. zm.). Przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 2019) nie stosuje się na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy.

 

3. INFORMACJA O SPOSOBIE KOMUNIKACJI Z WYKONAWCAMI:

 • Postępowanie prowadzone jest w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.
 • Komunikacja z Wykonawcami odbywa się z zachowaniem formy pisemnej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Adres do korespondencji: k.zajac@rckik.krakow.pl
 • Ofertę wraz z oświadczeniem o spełnianiu warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania należy składać wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@rckik.krakow.pl w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym albo podpisem własnoręcznym.
 • Wnioski o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy składać na adres poczty elektronicznej w sposób umożliwiający kopiowanie ich treści i przenoszenie do innego dokumentu.
 • Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian w warunkach postępowania. Postanowienie pkt. 8 stosuje się odpowiednio.
 • Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami: w zakresie merytorycznym: Tomasz Majka , e-mail: t.majka@rckik.krakow.pl , Tomasz Czerwiec, email: t.czerwiec@rckik.krakow.pl ; w zakresie formalnym: Krzysztof Zając, e-mail: k.zajac@rckik.krakow.pl
 • Wnioski o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego należy składać do dnia 27.08.2021r. Wnioski złożone po terminie Zamawiający pozostawi bez rozpoznania.
 • Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego postępowania Zamawiający będzie publikował na własnej witrynie internetowej.
 • Zamawiający zaleca składanie oferty, oświadczeń lub dokumentów w formatach PDF, DOC, DOCX.
 • Zamawiający dopuszcza następujące formaty kompresji: ZIP7, RAR.
 • Za datę złożenia oferty, wniosków, zawiadomień, oświadczeń i dokumentów przyjmuje się datę ich wczytania na serwerze pocztowym Zamawiającego.
 • Zamawiający dopuszcza następujące formaty podpisu elektronicznego: dokumenty w formacie PDF należy opatrzyć podpisem PAdES, dokumenty w formacie inny niż PDF należy podpisać podpisem zewnętrznym. W przypadku zastosowania podpisu zewnętrznego Zamawiający zaleca się podpisanie każdego dokumentu (dokument + podpis), a następnie spakowanie do folderu skompresowanego wysłanie na adres poczty elektronicznej.
Data składania ofert: 2021 - 08 - 31
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 15:00
Data otwarcia: 2021 - 08 - 31
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 15:05
Wynik przetargu: https://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2021/08/Zawiadomienie-o-wyborze-oferty-postepowanie-znak-ZP-34_21.pdf
Ściągnij plik
Data: 20210909
Informacje dodatkowe:

Szczegóły dotyczące postępowania w załącznikach.

Data publikacji: 2021 - 08 - 25

Zapytanie ofertowe i specyfikacja

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2021 - 08 - 25

Zapytanie ofertowe i specyfikacja w Word

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2021 - 08 - 25

Wzór umowy

Ściągnij załącznik
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram
Skip to content