Informacje ogólne
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
ulica Rzeźnicza 11
31-540 Kraków

Sekretariat
Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:00
tel: 12 261 88 20
fax: 12 261 88 22
email: sekretariat@rckik.krakow.pl

Gabinet Lekarski
tel: 12 261 88 16
email: gabinet.lekarski@rckik.krakow.pl

Rejestracja Dawców
Rejestracja dawców odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-16:30
tel: 12 261 88 03
tel: 12 261 88 04
fax: 12 261 88 05
email: rejestracja.dawcow@rckik.krakow.pl

Przedmiot działania

Podstawowym zadaniem Regionalnego Centrum jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a w szczególności wykonywanie zadań w zakresie pobierania krwi i oddzielania jej składników oraz zaopatrzenia w krew i jej składniki.

Do zadań Regionalnego Centrum należy:

1. Kwalifikowanie kandydatów na dawców i dawców do oddania krwi.
2. Prowadzenie rejestru dawców krwi oraz rejestru dawców krwi rzadkich grup, oddających krew w Regionalnym Centrum.
3. Pobieranie krwi oraz dokonywanie zabiegów w tym związanych.
4. Gromadzenie, konserwacja, przechowywanie i wydawanie krwi i jej składników.
5. Propagowanie honorowego krwiodawstwa i pozyskiwanie dawców krwi we współdziałaniu z Polskim Czerwonym Krzyżem i jednostkami organizacji pozarządowych.
6. Zaopatrywanie wytwórni farmaceutycznych w osocze krwi.
7. Prowadzenie rejestru powikłań poprzetocznych.
8. Sprawowanie specjalistycznego nadzoru w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
9. Organizowanie szkoleń w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa, oraz badań immunohematologicznych na potrzeby krwiolecznictwa i krwiodawstwa.
10. Dystrybucja produktów krwiopochodnych, wytwarzanych w krajowych i zagranicznych wytwórniach farmaceutycznych.
11. Współdziałanie z zakładami opieki zdrowotnej w zakresie przeszczepiania tkanek i narządów.
12. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej i prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie krwiodawstwa, krwiolecznictwa i immunohematologii.

Status prawny

Podstawą prawną działania Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie są następujące akty prawne:

1. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. 2019 poz. 1222 tj. z póżn. zm.);
2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2019 poz. 492, 730, 959 tj. z późn. zm);
3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2019 poz. 351 z późn zm);
4. Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. 2019, poz. 1405.);
5. Inne przepisy dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w tym finansowych i podatkowych;
6. Statutu nadanego przez Ministra Zdrowia.

Statut RCKiK w Krakowie

Zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

Zarządzenie MZ z 25 września 2017 Zarządzenie MZ z 11 września 2018 Zarządzenie MZ z 30 października 2019
Struktura organizacyjna Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

Struktura organizacyjna

Majątek

Dane ze sprawozdania przekazanego do GUS za rok 2009
LpNazwa i symbol wg klasyfikacji Ku015aTStan na koniec roku w PLN
1Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

461 252,41

2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

8 080 892,77

3Maszyny i urządzenia techniczne

2 272 482,33

4Środki transportu

8 418,64

5Inne środki trwałe

1 704 120,86

razem:

12 527 167,01

RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ ZA 2021 ROKPOBIERZ

Majątek

Wartość majątku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określają:

1. fundusz założycielski,
2. fundusz zakładowy.

Fundusz założycielski zakładu stanowi wartość wydzielonej zakładowi części mienia państwowego lub komunalnego lub mienia publicznej uczelni medycznej albo publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych.

Fundusz zakładu stanowi wartość majątku zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego.

Fundusz założycielski samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zwiększają, przekazane z budżetu państwa, dotacje na remonty, inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego, dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na cele rozwojowe zakładu oraz dary mające charakter aktywów trwałych lub przeznaczone na cele rozwojowe.

Fundusz zakładu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zwiększa się o:
1. zysk netto,
2. kwoty zwiększenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów.

Fundusz zakładu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zmniejsza się o:
1. stratę netto,
2. kwoty zmniejszenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2

   Województwo Małopolskie – Biuro Inwestycji Strategicznych wraz z Partnerami, którym jednym z nich jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie realizuje projekt finansowany z Funduszy Europejskich, ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi Społeczne i Zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi Społeczne i Zdrowotne w Regionie) ,,Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2” –   mobilny punkt poboru krwi –  krwiobus. Głównym celem projektu jest wzmocnienie sektora ochrony zdrowia w związku z walką i zapobieganiem rozwojowi epidemii COVID-19, realizowanym poprzez rozwój usług zdrowotnych w zakresie zwalczania epidemii COVID-19 na terenie województwa małopolskiego, a wszelkie podejmowane działania koncentrują się na udzieleniu wsparcia podmiotom biorącym czynny udział w zwalczaniu skutków pandemii.

   Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie informuje, że bierze udział w projekcie pn. ,,Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Medyczny 2”, w którym to projekcje zakupi mobilny punkt poboru krwi – krwiobus (kwota dofinansowania to 3 000 000,00PLN). Wykorzystywany on będzie w 100% na cele statutowe a w szczególności posłuży do poboru krwi i jej składników. Planowany krwiobus oparty jest o wysokopodłogowy autobus turystyczny z pięcioma stanowiskami do poboru krwi i jej składników. Uzasadnieniem zakupu  mobilnego punktu poboru krwi i jej składników jest konieczność posiadania przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, możliwości elastycznego poboru krwi w terenie, tak zwanych ekipach wyjazdowych. W czasie walki z epidemią koronowirusa, tak aby utrzymać, a nawet zwiększyć ilość pobranej krwi i jej składników, która jest niezbędna w małopolskich szpitalach.

Dofinansowanie projektu z UE: 69 334 161,18 PLN

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
Instagram
Skip to content