Informacje ogólne
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
ulica Rzeźnicza 11
31-540 Kraków

Sekretariat
Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:00
tel: 12 261 88 20
fax: 12 261 88 22
email: sekretariat@rckik.krakow.pl

Gabinet Lekarski
tel: 12 261 88 16
email: gabinet.lekarski@rckik.krakow.pl

Rejestracja Dawców
Rejestracja dawców odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15-16:30
tel: 12 261 88 03
tel: 12 261 88 04
fax: 12 261 88 05
email: rejestracja.dawcow@rckik.krakow.pl

Przedmiot działania

Podstawowym zadaniem Regionalnego Centrum jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a w szczególności wykonywanie zadań w zakresie pobierania krwi i oddzielania jej składników oraz zaopatrzenia w krew i jej składniki.

Do zadań Regionalnego Centrum należy:

1. Kwalifikowanie kandydatów na dawców i dawców do oddania krwi.
2. Prowadzenie rejestru dawców krwi oraz rejestru dawców krwi rzadkich grup, oddających krew w Regionalnym Centrum.
3. Pobieranie krwi oraz dokonywanie zabiegów w tym związanych.
4. Gromadzenie, konserwacja, przechowywanie i wydawanie krwi i jej składników.
5. Propagowanie honorowego krwiodawstwa i pozyskiwanie dawców krwi we współdziałaniu z Polskim Czerwonym Krzyżem i jednostkami organizacji pozarządowych.
6. Zaopatrywanie wytwórni farmaceutycznych w osocze krwi.
7. Prowadzenie rejestru powikłań poprzetocznych.
8. Sprawowanie specjalistycznego nadzoru w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
9. Organizowanie szkoleń w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa, oraz badań immunohematologicznych na potrzeby krwiolecznictwa i krwiodawstwa.
10. Dystrybucja produktów krwiopochodnych, wytwarzanych w krajowych i zagranicznych wytwórniach farmaceutycznych.
11. Współdziałanie z zakładami opieki zdrowotnej w zakresie przeszczepiania tkanek i narządów.
12. Prowadzenie działalności naukowo-badawczej i prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie krwiodawstwa, krwiolecznictwa i immunohematologii.

Status prawny

Podstawą prawną działania Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie są następujące akty prawne:

1. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. 2019 poz. 1222 tj. z póżn. zm.);
2. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2019 poz. 492, 730, 959 tj. z późn. zm);
3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2019 poz. 351 z późn zm);
4. Ustawa z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. 2019, poz. 1405.);
5. Inne przepisy dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w tym finansowych i podatkowych;
6. Statutu nadanego przez Ministra Zdrowia.

Statut RCKiK w Krakowie

Zarządzenia Ministra Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

Zarządzenie MZ z 25 września 2017 Zarządzenie MZ z 11 września 2018 Zarządzenie MZ z 30 października 2019
Struktura organizacyjna Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie.

Struktura organizacyjna

Majątek

Dane ze sprawozdania przekazanego do GUS za rok 2009
LpNazwa i symbol wg klasyfikacji Ku015aTStan na koniec roku w PLN
1Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)

461 252,41

2Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

8 080 892,77

3Maszyny i urządzenia techniczne

2 272 482,33

4Środki transportu

8 418,64

5Inne środki trwałe

1 704 120,86

razem:

12 527 167,01

RAPORT O SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJPOBIERZ

Majątek

Wartość majątku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określają:

1. fundusz założycielski,
2. fundusz zakładowy.

Fundusz założycielski zakładu stanowi wartość wydzielonej zakładowi części mienia państwowego lub komunalnego lub mienia publicznej uczelni medycznej albo publicznej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych.

Fundusz zakładu stanowi wartość majątku zakładu po odliczeniu funduszu założycielskiego.

Fundusz założycielski samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zwiększają, przekazane z budżetu państwa, dotacje na remonty, inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego, dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego na cele rozwojowe zakładu oraz dary mające charakter aktywów trwałych lub przeznaczone na cele rozwojowe.

Fundusz zakładu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zwiększa się o:
1. zysk netto,
2. kwoty zwiększenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów.

Fundusz zakładu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej zmniejsza się o:
1. stratę netto,
2. kwoty zmniejszenia wartości aktywów trwałych, będącego skutkiem ustawowego przeszacowania tych aktywów.

 

 

 

Apel do krwiodawców .

 

Zwracamy się z apelem  do Honorowych Dawców Krwi  oraz kandydatów na Honorowych Dawców Krwi o zgłaszanie się do Centrum na ul. Rzeźniczej 11 lub wybranego Terenowego Oddziału RCKiK w celu oddania krwi.

 

 

Szczególnie apelujemy o zgłaszanie  się  krwiodawców Rh minus.

 

 Zapewniamy, że wprowadzony przez nas w okresie pandemii system prekwalifikacji  zapewnia bezpieczeństwo wszystkim zdrowym osobom chcącym oddać krew.

 

 

Zaproszenie - pobierz plik

Skip to content