RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2019 - 04 - 12
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: Do 144 000,00 EUR
Przedmiot Zamówienia:

1.

Nożyki do sterylnych połączeń do zgrzewarki TSCD II Terumo będącej na wyposażeniu Zamawiającego –70 000 sztuk

2.Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

 

2.1.)-60% (do 6 punktów)  – cena liczona proporcjonalnie

2.2.)-20% (do 2 punktów) – termin realizacji dostaw do 5 dni kalendarzowych – 2 punkty; do 10 dni kalendarzowych – 1 pkt, do 15 dni kalendarzowych  – 0 pkt . (nieprzekraczalny termin realizacji to 15 dni kalendarzowych)

2.3.)-20 % termin płatności faktury (do 2  punktów). – do 30 dni od daty wpływy do Zamawiającego – 2 punkty; do 25 dni – 1 punkt; do 20 dni – 0 punktów. Minimalny termin płatności faktury – 20 dni od daty wpływu do zamawiającego

 

Pod częścią cenową oferty należy zadeklarować wszelkie terminy

 

 

Ponadto oferowane dostawy (całość przedmiotu zamówienia) muszą w pełni odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia. Weryfikacja odbędzie się na podstawie dołączonej dokumentacji oraz próbek (szczegóły w opisie przedmiotu zamówienia)

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia oraz oświadczenia w załączniku do pkt D, ppkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

3.Zamawiający nie przewiduje składanie zamówień  o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7

Informacje dodatkowe:

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

1.Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty cenowej, spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej; sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania.

  • Nie Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
  • Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  • Nie przewiduje się aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów ani umowy ramowej
  • Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu

 

2.Zamawiający uzna, że wykonawca jest w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej  leżeli wykonawca  wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000,00 zł

 

2a.Zamawiający uzna, że wykonawca posiada odpowiednie zdolności techniczne lub zawodowe jeżeli wykonawca wykaże, że:

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje  co najmniej dwie  umowy na dostawy materiałów jednorazowych takich jak w odpowiedniej części lub podobnych co do zastosowania    –  każda zrealizowana umowa na kwotę co najmniej 10 000,00 zł brutto

 

3.Zamawiający uzna, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu  z udziału w postępowaniu  na podstawie przesłanek opisanych w art. 24, ust 1 pkt 12-23 jeżeli wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty opisane w wykazie dokumentów w załączniku 2 do SIWZ

 

4.Zamawiajacy przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24, ust 5 pkt 1, 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń    i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak.

 

5. MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA PROCEDURY OKREŚLONEJ W ART. 24aa UPZP. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury określonej w art. 24aa UPZP

 

WADIA, FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: nie wnosi się

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie wnosi się

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

Numer Ogłoszenia W BZP:537272-N-2019 z 2019-04-12r

Data składania ofert: 2019 - 04 - 25
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Język oferty: Polski
Oferty składa się na adres:
RCKiK w Krakowie ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków
Data otwarcia: 2019 - 04 - 25
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Informacje dodatkowe:

INFORMACJE PODSTAWOWE 

1.Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków,  ul. Rzeźnicza 11 – zwane dalej Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl

2.Tryb udzielania zamówienia:  przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP  Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177  z późn. zm.), zwanej dalej UPZP

3. Osoby do kontaktu:

mgr Anna Drzymała – tel. 12  261-88-10

mgr Krzysztof Zając  – Tel. 12  261-88-18

 

SPOSÓB KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM

 

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie    odbywało drogą elektroniczną:  a.drzymala@rckik.krakow.plk.zajac@rckik.krakow.pl (zapytania wysyłać na oba maile) lub faksem,  tel. 0-12 261-88-10,  12 261 -88 -18   fax: 012 261-88-22. Wysyłając fax proszę jednocześnie wysyłać zapytania na maile.

Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie lub drogą pisemną lub faksem

Wykonawcy mogą sie zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Data publikacji: 2019 - 04 - 12 Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2019 - 04 - 12

Klauzula RODO,

proszę dołączyć zaparafowaną do oferty

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2019 - 05 - 06

Informacja z otwarcia

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2019 - 05 - 07

Wyniki postępowania

Ściągnij załącznik
  • A  A  A  A  
Skip to content