Specjalistyczne usługi polegające na kompleksowej obsłudze systemów informatycznych RCKiK w Krakowie

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2019 - 07 - 24
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: Do 144 000,00 EUR
Przedmiot Zamówienia:

1 Opis przedmiotu zamówienia : 

Specjalistyczne usługi polegające na kompleksowej obsłudze systemów informatycznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, w tym w szczególności systemów firmy Asseco Poland S.A. – Bank Krwi z pomocniczymi modułami obsługi księgowości, kadr i magazynu; a także systemu poczty elektronicznej, systemów replikacji  danych, systemów  monitoringu urządzeń termostatowych oraz aplikacji biurowych opartych na oprogramowaniu Microsoft.  Dodatkowo usługi fizycznych przeglądów konserwacji i obsługi urządzeń komputerowych w tym serwerów specjalistycznych.

Szczegóły określa  także wzór umowy oraz załącznik do pkt D, ppkt 1 SIWZ:

2.Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

-60% cena ( do 6 punktów)

-5% (0,5 punktu ddatkowo) Certyfikat odbiorcy CSL Plasma potwierdzający przeszkolenie w zakresie wysyłki osocza poprzez „PLASMA    PORTAL”

-10% (1 punkt )Znajomość Axence nVision oraz Certyfikat Axence  dla co najmniej dwóch informatyków,

-25 % (2,5 punku dodatkowo)  Potwierdzona  certyfikatem nie starszym niż rok na dzień skladania ofert wystawionym przez autoryzowanego partnera IBM znajomość systemu Cognos Report Studio  z zakresu :

-IBM Cognos Report Studio Author Proffesional Reports Fundamentials przynajmniej dla dwóch informatyków

-IBM Cognos BI Administration przynajmniej dla jednego informatyka

 

Szczegóły rozliczeń usług będących przedmiotem niniejszego postępowania  określa wzór umowy

 

Ponadto oferowane usługi  muszą w pełni odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia. Weryfikacja jakości proponowanej usługi odbędzie się na podstawie dołączonej przez Wykonawców do oferty przetargowej dokumentacji

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.

 

 3.Zamawiający przewiduje składanie zamówień  o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 w wysokości do 20% wartości zamówienia podstawowego

Informacje dodatkowe:

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty cenowej, spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej; sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania.

  1. Nie Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
  2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  3. Nie przewiduje się aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów ani umowy ramowej
  4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu

2.Zamawiający uzna, że wykonawca jest w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej  leżeli wykonawca  wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000,00 zł

2a.Zamawiający uzna, że wykonawca posiada odpowiednie zdolności techniczne lub zawodowe jeżeli wykonawca wykaże, że:

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje  co najmniej jedną  umowę ( na kwotę co najmniej 100 000,00 zł brutto)  na świadczenie usług informatycznych takich lub podobnych  jak w opisie przedmiotu zamówienia nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy .

2aa. Zamawiający uzna, że wykonawca posiada odpowiednie zdolności techniczne lub zawodowe jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje przynajmniej dwiema osobami do realizacji przedmiotu zamówienia , posiadającymi odpowiednie szkolenia i potwierdzające je  certyfikaty określone w opisie przedmiotu zamówienia

3.Zamawiający uzna, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu  z udziału w postępowaniu  na podstawie przesłanek opisanych w art. 24, ust 1 pkt 12-23 jeżeli wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty opisane w wykazie dokumentów w załączniku 2 do SIWZ

4. Zamawiajacy przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24, ust 5 pkt 1, 2 UPZP

5. MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA PROCEDURY OKREŚLONEJ W ART. 24aa UPZP. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury określonej w art. 24aa UPZP, tj. Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

 

WADIA, FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: nie wnosi się

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: wnosi się w wysokości 1% wartości umowy brutto, najpóźniej w dniu zawarcia umowy

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

NUMER OGŁOSZENIA w BZP: 577521-n-2019

 

 

 

Data składania ofert: 2019 - 08 - 07
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Język oferty: Polski
Oferty składa się na adres:
RCKiK w Krakowie ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków
Data otwarcia: 2019 - 08 - 07
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Informacje dodatkowe:

INFORMACJE PODSTAWOWE 

1.Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków,  ul. Rzeźnicza 11 – zwane dalej Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl

2.Tryb udzielania zamówienia:  przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP  Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177  z późn. zm.), zwanej dalej UPZP

3. Osoby do kontaktu:

mgr Anna Drzymała – tel. 12  261-88-10

mgr Krzysztof Zając  – Tel. 12  261-88-18

 

SPOSÓB KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM

 

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie    odbywało drogą elektroniczną:  a.drzymala@rckik.krakow.plk.zajac@rckik.krakow.pl (zapytania wysyłać na oba maile) lub faksem,  tel. 0-12 261-88-10,  12 261 -88 -18   fax: 012 261-88-22. Wysyłając fax proszę jednocześnie wysyłać zapytania na maile.

Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie lub drogą pisemną lub faksem

Wykonawcy mogą sie zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Data publikacji: 2019 - 07 - 24

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2019 - 07 - 24

Klauzula RODO,

proszę dołączyć zaparafowaną do oferty

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2019 - 08 - 27

Wyniki postępowania

Ściągnij załącznik
  • A  A  A  A  
Skip to content