RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2019 - 08 - 28
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: Do 144 000,00 EUR
Przedmiot Zamówienia:

1 Opis przedmiotu zamówienia : 

 

Część I – Odczynniki do aparatury Konelab 30 ISE Będącego własnością Zamawiającego

 

Część II – Odczynniki do aparatów ACL9000 i ACL TOP 300 CTS

 

2.Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

2.1.)-60% (do 6 punktów)  – cena liczona proporcjonalnie

2.2.)-10% (do 1 punktu) – termin realizacji dostaw do 5 dni kalendarzowych – 1 punkt); do 10 dni kalendarzowych – 0 pkt . (nieprzekraczalny termin realizacji to 10 dni kalendarzowych) – punktacja wspólna dla obydwu części

2.3.)-30 % termin przydatności do użycia (do 3  punktów).

Minimalny termin przydatności do użycia od dostawy do Zamawiającego  – 4 miesiące – 0 pkt; 5 miesięcy- 1 pkt, 6 miesięcy – 2 pkt; 7 miesięcy – 3 pkt.

 

Pod częścią cenową oferty należy zadeklarować termin przydatności do użycia i termin realizacji dostaw

 

 

 

 

Ponadto oferowane dostawy (całość przedmiotu zamówienia) muszą w pełni odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia. Weryfikacja odbędzie się na podstawie dołączonej dokumentacji oraz próbek (szczegóły w opisie przedmiotu zamówienia)

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia oraz oświadczenia w załączniku do pkt D, ppkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

 

3.Zamawiający nie przewiduje składanie zamówień  o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

Informacje dodatkowe:

WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty cenowej, spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej; sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania.

  1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
  2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  3. Nie przewiduje się aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów ani umowy ramowej
  4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu

2.Zamawiający uzna, że wykonawca jest w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej  leżeli wykonawca  wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000,00 zł

2a.Zamawiający uzna, że wykonawca posiada odpowiednie zdolności techniczne lub zawodowe jeżeli wykonawca wykaże, że:

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje  co najmniej dwie  umowy na dostawy odczynników medycznych  takich jak w odpowiedniej części lub podobnych co do zastosowania    –  każda zrealizowana umowa na kwotę co najmniej 30 000,00 zł brutto

 

3.Zamawiający uzna, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu  z udziału w postępowaniu  na podstawie przesłanek opisanych w art. 24, ust 1 pkt 12-23 jeżeli wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty opisane w wykazie dokumentów w załączniku 2 do SIWZ

 

4.Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24, ust 5 pkt 1, 2 UPZP tj. wykonawcy:

-w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

-który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń    i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak.

 

5. MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA PROCEDURY OKREŚLONEJ W ART. 24aa UPZP. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury określonej w art. 24aa UPZP, tj. Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

 

 

WADIA, FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: nie wnosi się

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: wnosi się w wysokości 1% wartości umowy brutto, najpóźniej w dniu zawarcia umowy

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

NUMER OGŁOSZENIA w BZP: 590780-n-2019

 

 

 

Data składania ofert: 2019 - 09 - 06
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Język oferty: Polski
Oferty składa się na adres:
RCKiK w Krakowie ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków
Data otwarcia: 2019 - 09 - 06
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Informacje dodatkowe:

INFORMACJE PODSTAWOWE 

1.Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków,  ul. Rzeźnicza 11 – zwane dalej Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl

2.Tryb udzielania zamówienia:  przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP  Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177  z późn. zm.), zwanej dalej UPZP

3. Osoby do kontaktu:

mgr Anna Drzymała – tel. 12  261-88-10

mgr Krzysztof Zając  – Tel. 12  261-88-18

 

SPOSÓB KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM

 

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie    odbywało drogą elektroniczną:  a.drzymala@rckik.krakow.plk.zajac@rckik.krakow.pl (zapytania wysyłać na oba maile) lub faksem,  tel. 0-12 261-88-10,  12 261 -88 -18   fax: 012 261-88-22. Wysyłając fax proszę jednocześnie wysyłać zapytania na maile.

Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie lub drogą pisemną lub faksem

Wykonawcy mogą sie zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Data publikacji: 2019 - 08 - 28

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2019 - 07 - 24

Klauzula RODO,

proszę dołączyć zaparafowaną do oferty

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2019 - 08 - 27

Opis przedmiotu zamówienia

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2019 - 09 - 03

Odpowiedzi

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2019 - 09 - 18

Informacja z otwarcia

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2019 - 09 - 20

Wyniki przetargu

Ściągnij załącznik
  • A  A  A  A  
Skip to content