RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2019 - 11 - 12
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: ponizej 144 000,00 EUR
Przedmiot Zamówienia:

1 Opis przedmiotu zamówienia : 

Całodobowa /365 dni w roku/ ochrona mienia – budynków oraz terenu wchodzącego w skład nieruchomości, stanowiącej własność RCKiK w Krakowie przy ul. Rzeźniczej 11 i ul. Rzeźniczej 9, 31-540 Kraków

Szczegóły w Załączniku do pkt. D, ppkt. 1 SIWZ (2)

  

2.Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

 1.)-40% (do 4 punktów)  – cena liczona proporcjonalnie

2.)-40% (4 punkty)  zapewnienie przez wykonawcę świadczenia usług ochrony i dozoru przez osoby  będące kwalifikowanymi pracownikiami ochrony fizycznej, wpisanych na odpowiednią listę Komendanta Głównego Policji,  zatrudnionych u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę – co najmniej 7 osób przeznaczonych do pracy na obiekcie Zamawiającego. Osoby takie mają mieć aktualny wpis

3.) 20% (2 punkty) Doświadczenie osób przeznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia w obsłudze systemów BMS przez co najmniej 2 lata ( dla co najmniej 4 osób).Zamawiający uzna ,że warunek jest spełniony jeżeli wykonawca przekaże referencje potwierdzające prace przy obsłudze systemów BMS.

 

 

Pod częścią cenową oferty należy zadeklarować spełnienie kryterium 2 i 3  kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty

 

Ponadto oferowane usługi (całość przedmiotu zamówienia) muszą w pełni odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia. Weryfikacja odbędzie się na podstawie dołączonej dokumentacji Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia  oraz oświadczenia w załączniku do pkt D, ppkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

3.Zamawiający nie przewiduje składania zamówień  o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

 

 

 

Informacje dodatkowe:

WARUNKI UDZIAŁU

1.Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty cenowej, spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej; sytuacji ekonomicznej lub finansowej, posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania.

  1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
  2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  3. Nie przewiduje się aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów ani umowy ramowej
  4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu

2.Zamawiający uzna, że wykonawca jest w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej  leżeli wykonawca  wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000,00 zł

 

2a.Zamawiający uzna, że wykonawca posiada odpowiednie zdolności techniczne lub zawodowe jeżeli wykonawca wykaże, że:

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje  co najmniej trzy umowy  na ochrone mienia lub osób w obiektach o metrażu , każdy co najmniej 3000m2;  każda zrealizowana umowa usług j/w lub będąca w trakcie realizacji  na kwotę co najmniej 50 000,00 zł brutto

 

2b Zamawiający uzna, że wykonawca posiada odpowiednie zdolności techniczne lub zawodowe jeżeli wykonawca wykaże, że:  ochrona będzie  wykonywana przez osoby posiadające min dwa lata doświadczenia jako faktycznie wykonujące usługi ochrony i dozoru – co najmniej 7 osób przeznaczonych do pracy na obiekcie Zamawiającego

 

2c. Zamawiający uzna, że wykonawca posiada odpowiednie kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia działalności jeśli wykonawca wykaże się posiadaniem koncesji na wykonywanie usług ochrony mienia i osób

 

3.Zamawiający uzna, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu  z udziału w postępowaniu  na podstawie przesłanek opisanych w art. 24, ust 1 pkt 12-23 jeżeli wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty opisane w wykazie dokumentów w załączniku 2 do SIWZ

 

4.Zamawiajacy przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24, ust 5 pkt 1, 2 UPZP tj. wykonawcy:

-w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

-który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych

 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń   i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak.

 

5. MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA PROCEDURY OKREŚLONEJ W ART. 24aa UPZP. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury określonej w art. 24aa UPZP, tj. Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

 

WADIA, FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium:  wnosi się  w wysokości 14 000 ,00 zł na rachunek Zamawiającego lub w innych formach dopuszczonych ustawą PZP: 23 1130 1150 0012 1266 5320 0004 ( Bank Gospodarstwa Krajowego)

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: wnosi się, najpóźniej w dniu zawarcia umowy w wysokości 10% wartości umowy brutto

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

 

Data składania ofert: 2019 - 11 - 22
Godzina składania ofert: 10:00
Język Ofert: Polski
Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania
Data otwarcia: 2019 - 11 - 22
Godzina otwarcia: 11:00
RCKiK Kraków, Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków, pok 4,13
Informacje dodatkowe:

INFORMACJE PODSTAWOWE

1.Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków,  ul. Rzeźnicza 11 – zwane dalej Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl

2.Tryb udzielania zamówienia:  przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP  Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy         z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177  z późn. zm.), zwanej dalej UPZP

3.Osoby do kontaktu:

mgr Anna Drzymała – tel. 12  261-88-10

mgr Krzysztof Zając  – Tel. 12  261-88-18

 

SPOSÓB KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM

 

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie    odbywało drogą elektroniczną:  a.drzymala@rckik.krakow.pl  i   k.zajac@rckik.krakow.pl (zapytania wysyłać na oba maile) lub faksem,  tel. 0-12 261-88-10,  12 261 -88 -18   fax: 012 261-88-22. Wysyłając fax proszę jednocześnie wysyłać zapytania na maile.

Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie lub drogą pisemną lub faksem

 

Wykonawcy mogą sie zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 

Numer ogłoszenia w BZP: 621334-N-2019 z 2019-11-12

 

Data publikacji: 2019 - 11 - 12

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2019 - 11 - 12

RODO Oświadczenie – proszę dołączyć do oferty

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2019 - 11 - 26

Informacja z otwarcia

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2019 - 12 - 05

Wyniki postępowania

Ściągnij załącznik
Skip to content