RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2020 - 01 - 08
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: poniżej 139 000,00 EUR
Przedmiot Zamówienia:

1 Opis przedmiotu zamówienia : 

1) kruche wafle o masie 50g +/- 5g, oblane mleczną czekolada 29-50%, z nadzieniem kakaowym; opakowane w pojedyncze, mocne, błyszczące lub matowe, nieprzeźroczyste foliowe opakowanie. Opakowanie nie może być opakowaniem okolicznościowym, promocyjnym lub świątecznym.

2) wafle winny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U. z 2002 r. nr 214 poz.1813 z późniejszymi zmianami), w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej wyrobów kakaowych i czekoladowych.

3) termin przydatności do spożycia: nie mniej niż 6 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego

4) opakowanie każdej jednej sztuki wafla  winno posiadać datę przydatności do spożycia lub datę produkcji wraz z okresem przydatności do spożycia, nazwę własną produktu, dane adresowe dotyczące producenta, skład wafla i wartość energetyczną /w kcal/

 

-W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający zażąda dołączenia do oferty dokumentów poświadczających wdrożenie systemu HACCP lub równoważnego u Wykonawcy oraz w zakładzie  produkującym dostarczane przez wykonawcę wyroby

 

2.Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

 

1.)-60% (do 6 punktów)  – cena liczona proporcjonalnie

2.)-20% (do 2 punktów) – termin realizacji dostaw do 5 dni kalendarzowych – 2 punkty; do 10 dni kalendarzowych – 1 pkt, do 15 dni kalendarzowych  – 0 pkt . (nieprzekraczalny termin realizacji to 15 dni kalendarzowych)

3.)-20 % Jakość (do 2  punktów). Jakość. Zaoferowanie batoników w polewie z czekolady mlecznej  o zawartości masy kakaowej 35-50%

 

Pod częścią cenową oferty należy zadeklarować wszelkie terminy

Ponadto oferowane dostawy (całość przedmiotu zamówienia) muszą w pełni odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia. Weryfikacja odbędzie się na podstawie dołączonej dokumentacji oraz próbek (szczegóły w opisie przedmiotu zamówienia)

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia oraz oświadczenia w załączniku do pkt D, ppkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

3.Zamawiający nie przewiduje składania zamówień  o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

 

 

 

Informacje dodatkowe:

WARUNKI UDZIAŁU

 

1.Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty cenowej, spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej; sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania.

  1. Nie Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
  2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  3. Nie przewiduje się aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów ani umowy ramowej
  4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu

2.Zamawiający uzna, że wykonawca jest w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej  leżeli wykonawca  wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000,00 zł

 

2a.Zamawiający uzna, że wykonawca posiada odpowiednie zdolności techniczne lub zawodowe jeżeli wykonawca wykaże, że:

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje  co najmniej dwie  umowy na dostawy produktów czekoladowych  takich lub podobnych co do wykonania     –  każda zrealizowana umowa na kwotę co najmniej 50 000,00 zł brutto

3.Zamawiający uzna, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu  z udziału w postępowaniu  na podstawie przesłanek opisanych w art. 24, ust 1 pkt 12-23 jeżeli wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty opisane w wykazie dokumentów w załączniku 2 do SIWZ.

4.Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24, ust 5 pkt 1, 2 UPZP tj.

5. MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA PROCEDURY OKREŚLONEJ W ART. 24aa UPZP. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury określonej w art. 24aa UPZP, tj. Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

 

WADIA, FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: nie wnosi się

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie wnosi się

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

Data składania ofert: 2020 - 01 - 16
Godzina składania ofert: 10:00
Język Ofert: Polski
Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania
Adres składania ofert : RCKiK Kraków, Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków, pok 4,13
Data otwarcia: 2020 - 01 - 16
Godzina otwarcia: 11:00
RCKiK Kraków, Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków, pok 4,13
Informacje dodatkowe:

INFORMACJE PODSTAWOWE

1.Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków,  ul. Rzeźnicza 11 – zwane dalej Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl

2.Tryb udzielania zamówienia:  przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP  Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy         z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177  z późn. zm.), zwanej dalej UPZP

3.Osoby do kontaktu:

mgr Anna Drzymała – tel. 12  261-88-10

mgr Krzysztof Zając  – Tel. 12  261-88-18

 

SPOSÓB KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM

 

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie    odbywało drogą elektroniczną:  a.drzymala@rckik.krakow.pl  i   k.zajac@rckik.krakow.pl (zapytania wysyłać na oba maile) lub faksem,  tel. 0-12 261-88-10,  12 261 -88 -18   fax: 012 261-88-22. Wysyłając fax proszę jednocześnie wysyłać zapytania na maile.

Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie lub drogą pisemną lub faksem

 

Wykonawcy mogą sie zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 

Numer ogłoszenia w BZP: 500622-N-2020 z 2020-01-07

 

Data publikacji: 2019 - 11 - 12

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 01 - 11

Sprostowanie.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Krakowie informuje, że w kryteriach wyboru najkorzystniejszej oferty pojawił się błąd polegający na złym nazwaniu kryterium jakości dotyczącym zawartości masy kakaowej. To kryterium to „jakość”, a nie „termin płatności faktury”

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2019 - 11 - 12

RODO Oświadczenie – proszę dołączyć do oferty

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 01 - 19

protokół z otwarcia

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 01 - 28

Wyniki postępowania

Ściągnij załącznik
  • A  A  A  A  
Skip to content