RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2020 - 02 - 14
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: poniżej 139 000,00 EUR
Przedmiot Zamówienia:

1 Opis przedmiotu zamówienia

Część I – Pojemniki plastikowe na odpady medyczne  – 20 500 sztuk

Część II:

1.Mikrokuwety do hemoglobinometru Hemo Control – 140 000 sztuk

2.Krew kontrolna do aparatu Hemo-Control w ilości 72 ml na rok

Cześć III: Plaster z opatrunkiem hemostatycznym – 210 000 sztuk

 

 

2.Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty (dotyczy wszystkich części):

1.)-60%  cena

2.)-20% zaoferowanie terminu dostaw do 5 dni kalendarzowych  od złożenia zamówienia – 2 punkty; do 8 dni – 1 punkt, do 10 dni  – 0 punktów.

Jednocześnie termin realizacji zamówienia nie może przekraczać 10 dni. Należy zdeklarować termin dostaw w ofercie cenowej

3.)-20% – termin przydatności przedmiotu zamówienia od dostawy do zamawiającego  : do 10 miesięcy  – 0 punktów (jednocześnie 10 miesięcy to minimalny termin przydatności ) Co najmniej 12 miesięcy – 1 punkt. Co najmniej 16 miesiący – 2 punkty. Wszelkie terminy przydatności  i punktacja nie dotyczą krwi kontrolnej. W ofercie wskazać oferowany termin przydatności do użycia

 

————————————————————————————————————————————————————

 

Ponadto oferowane dostawy (przedmiot zamówienia) muszą w pełni odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia. Weryfikacja odbędzie się na podstawie dołączonej dokumentacji

 

3.Zamawiający nie przewiduje składanie zamówień  o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

 

 

 

Informacje dodatkowe:

WARUNKI UDZIAŁU

 

1.Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty cenowej, spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej; sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania.

  1. Nie Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
  2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  3. Nie przewiduje się aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów ani umowy ramowej
  4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu

2.Zamawiający uzna, że wykonawca jest w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej  leżeli wykonawca  wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000,00 zł

 

2a.Zamawiający uzna, że wykonawca posiada odpowiednie zdolności techniczne lub zawodowe jeżeli wykonawca wykaże, że:

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje  co najmniej dwie  umowy na dostawy materiałów medycznych jednorazowych takich jak w odpowiedniej części lub podobnych co do zastosowania    –  każda zrealizowana lub będąca w trakcie realizacji umowa na kwotę co najmniej 10 000,00 zł brutto

 

3.Zamawiający uzna, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu  z udziału w postępowaniu  na podstawie przesłanek opisanych w art. 24, ust 1 pkt 12-23 jeżeli wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty opisane w wykazie dokumentów w załączniku 2 do SIWZ

 

4.Zamawiajacy przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24, ust 5 pkt 1, 2 UPZP tj. wykonawcy:

-w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

-który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych

 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń    i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak.

 

5. MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA PROCEDURY OKREŚLONEJ W ART. 24aa UPZP. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury określonej w art. 24aa UPZP, tj. Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

 

 

WADIA, FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: nie wnosi się

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie wnosi się

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

Data składania ofert: 2020 - 02 - 24
Godzina składania ofert: 10:00
Język Ofert: Polski
Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania
Adres składania ofert : RCKiK Kraków, Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków, pok 4,13
Data otwarcia: 2020 - 02 - 24
Godzina otwarcia: 11:00
RCKiK Kraków, Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków, pok 4,13
Informacje dodatkowe:

INFORMACJE PODSTAWOWE

1.Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków,  ul. Rzeźnicza 11 – zwane dalej Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl

2.Tryb udzielania zamówienia:  przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP  Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy         z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177  z późn. zm.), zwanej dalej UPZP

3.Osoby do kontaktu:

mgr Anna Drzymała – tel. 12  261-88-10

mgr Krzysztof Zając  – Tel. 12  261-88-18

 

SPOSÓB KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM

 

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie    odbywało drogą elektroniczną:  a.drzymala@rckik.krakow.pl  i   k.zajac@rckik.krakow.pl (zapytania wysyłać na oba maile) lub faksem,  tel. 0-12 261-88-10,  12 261 -88 -18   fax: 012 261-88-22. Wysyłając fax proszę jednocześnie wysyłać zapytania na maile.

Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie lub drogą pisemną lub faksem

 

Wykonawcy mogą sie zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 

Numer ogłoszenia w BZP: 512895-N-2020 z 2020-02-14

 

Data publikacji: 2020 - 02 - 14

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 02 - 20

Odpowiedzi do zapytań

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 01 - 08

RODO Oświadczenie – proszę dołączyć do oferty

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 02 - 24

Informacja z otwarcia, kwoty w PLN

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 03 - 03

Informacja z otwarcia poprawiona,

AllMed AB Sp. o.o. złożył ofertę na część II

Przepraszamy za pomyłkę,

RCKiK

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2020 - 03 - 03

Ogłoszenie o wyborze ofert

Ściągnij załącznik
  • A  A  A  A  
Skip to content