Zestawy pojemników do pobierania krwi i jej składników

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2013 - 09 - 10
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: do 130 tys. EUR
Przedmiot Zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia : 

 Część I – zestawy pojemników do pobierania krwi góra-dół  w ilości 100 000 sztuk

 Część II – zestawy pojemników pediatrycznych na krew i jej składniki w ilości   1 500  sztuk

 Część III – zestawy pojemników poczwórnych na krew i jej składniki do pobierania i preparatyki KKCz, góra-dół z filtrem in- line  w ilości   5  000 sztuk

Szczegóły określa  załącznik  do pkt. D. ppkt 1.  SIWZ (opis przedmiotu zamówienia)

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

100% cena.

Ponadto zaoferowany przedmiot zamówienia musi w pełni odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia oraz oświadczenia w załączniku do pkt D, ppkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

 Zamawiający nie przewiduje składania zamówień dodatkowych

 

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1.Złożonie oferty cenowej

Dopuszcza się składanie ofert częściowych

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń   i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak

 

  • WADIA,  FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: wnosi się w wysokości :

Część I:  30 000,00 zł

Część II:       800,00 zł

Część III:  1 500,00 zł

w formach dopuszczalnych ustawą Prawo Zamówień Publicznych

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Wnosi się w wysokości 2% wartości umowy brutto w terminie najpóźniej w dniu zawarcia umowy  zawarcia umowy w formach dopuszczalnych ustawą Prawo Zamówień Publicznych

Nr konta: Bank PKO S.A Oddział Kraków nr konta: 11 1240 4722 1111 0000 4860 5113 (dotyczy również wadium)

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

  • Nr ogłoszenie w UPUE: 2013/S 175-301700 z 10.09.2013r
Data otwarcia: 2013 - 10 - 21
Informacje dodatkowe:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11
tel. 012/261 88 20, fax: 012/261 88 22

Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela się: osobiście, pisemnie, telefonicznie:

tel. (12) 261-88-10, fax (12) 261-88-22
drogą elektroniczną: a.drzymala@rckik.krakow.pl
Osoba uprawniona do kontaktu: mgr Anna Drzymała – (12) 261-88-10

Miejsce otwarcia ofert

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie,
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11, pok. 4.13

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress