RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2013 - 10 - 09
Tryb przetargu: ograniczony, nieograniczony
Wartość: do 130 tys. EUR
Przedmiot Zamówienia:

Zestawy do wykonywania zabiegów cytaferezy przy użyciu separatora komórkowego TRIMA accel będącego na wyposażeniu Zamawiającego – 1000 szt. (zestawy jednorazowego użytku , jałowe , posiadające znak CE)

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

-100%  cena

Ponadto oferowane zestawy  muszą w pełni odpoweidać opisowi przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień dodatkowych

 

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1.Złożonie oferty cenowej

Nie dopuszcza  się składanie ofert częściowych

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń  i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak

 

  • WADIA,  FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium:  wnosi się w wysokości 18 000,00 zł w formach dopuszczonych ustawą prawo zamówień publicznych

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: wnosi się w wysokości 3% wartości umowy w formach dopuszczonych ustawą prawo zamówień publicznych, najpóźniej w dniu zawarcia umowy

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

Numer konta zamawiającego : 11 1240 4722 1111 0000 4860 5113 Bank Pekao SA

Numer ogłoszenia w UPUA: 2013/S 196-338116 z 09.10.2013r

Data otwarcia: 2013 - 10 - 25
Informacje dodatkowe:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11
tel. 012/261 88 20, fax: 012/261 88 22

Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela się: osobiście, pisemnie, telefonicznie:

tel. (12) 261-88-10, fax (12) 261-88-22
drogą elektroniczną: a.drzymala@rckik.krakow.pl
Osoba uprawniona do kontaktu: mgr Anna Drzymała – (12) 261-88-10

Miejsce otwarcia ofert

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie,
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11, pok. 4.13

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress