RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2016 - 04 - 08
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: Poniżej 135 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia : 

Zestawy do wykonywania zabiegów cytaferezy przy użyciu separatora komórkowego TRIMA accel będącego na wyposażeniu Zamawiającego – 700 szt. (zestawy jednorazowego użytku , jałowe , posiadające znak CE)

 

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

-90%  cena

-10%  zaoferowanie terminu dostaw przedmiotu zamówienia do 5 dni od złożenia zamówienia przez zamawiającego

Ponadto oferowane zestawy  muszą w pełni odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia

 

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1.Złożonie oferty cenowej (nie dopuszcza się ofert wariantowych ani częściowych)

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń     i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak

 

 

  • WADIA, FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium:  nie wnosi się

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie wnosi się

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

  • Nie planuje się zamówień uzupełniających

 

Data składania ofert: 2016 - 04 - 19
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Data otwarcia: 2016 - 04 - 19
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Wynik przetargu: https://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2016/04/ogłosz.-o-wyborze.pdf
Ściągnij plik
Data: 20160427
Informacje dodatkowe:
  • INFORMACJE PODSTAWOWE

 

1.Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków,  ul. Rzeźnicza 11 – zwane dalej Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl

2.Tryb udzielania zamówienia:  przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP  Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy        z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177  z późn. zm.), zwanej dalej UPZP

3.Osoby do kontaktu:

mgr Anna Drzymała – tel. 12  261-88-10

mgr Krzysztof Zając  – Tel. 12  261-88-09

 

  • SPOSÓB KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM

 

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie    odbywało drogą elektroniczną:  a.drzymala@rckik.krakow.pl  lub  k.zajac@rckik.krakow.pl lub faksem,  pisemnie, telefonicznie, osobiście tel. 0-12 261-88-10,  12 261 -88 -09   fax: 012 261-88-22

Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie lub drogą pisemną lub faksem

Wykonawcy mogą sie zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

 

Numer Ogłoszenia w BZP:82722-2016 z 08.04.2016

Data publikacji: 2016 - 04 - 08

SIWZ

Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress