RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2015 - 04 - 03
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: powyżej 134 000,00 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Zestawy do wykonywania zabiegów cytaferezy przy użyciu separatora komórkowego TRIMA accel będącego na wyposażeniu Zamawiającego – 960 szt. (zestawy jednorazowego użytku , jałowe , posiadające znak CE)

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

-90%  cena

-10%  zaoferowanie terminu dostaw przedmiotu zamówienia do 5 dni od złożenia zamówienia przez zamawiającego (normalnie bedzie 10 dni)

Ponadto oferowane zestawy  muszą w pełni odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1.Złożonie oferty cenowej

   1. Nie dopuszcza  się składanie ofert częściowych

   2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń     i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak (szczegóły określa SIWZ)

 

  • WADIA,  FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium:  wnosi się w wysokości 10 000,00 zł

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: wnosi się w formach dopuszczonych ustawą PZP, nr Konta Zamawiającego:    23 1130 1150 0012 1266 5320 0004/Bank Gospodarstwa Krajowego

3.Waluta w której ma być złozona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień dodatkowych.

 

  • Ogłoszenie o zamówieniu zostało przesłane do UPUE dnia 03.04.2015r pod sygnaturą: 2015-045208
Data otwarcia: 2015 - 05 - 19
Informacje dodatkowe:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11
tel. 012/261 88 20, fax: 012/261 88 22

Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela się: osobiście, pisemnie, telefonicznie:

tel. (12) 261-88-10, fax (12) 261-88-22
drogą elektroniczną: a.drzymala@rckik.krakow.pl
Osoba uprawniona do kontaktu: mgr Anna Drzymała – (12) 261-88-10

Miejsce otwarcia ofert

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie,
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11, pok. 4.13

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress