ODCZYNNIKI DIAGNOSTYCZNE, MATERIAŁY ZUŻYWALNE I KONTROLNE DO CYTOMETRU FACS CALIBUR

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2013 - 10 - 18
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: do 130 tys. EUR
Przedmiot Zamówienia:

ODCZYNNIKI DIAGNOSTYCZNE, MATERIAŁY ZUŻYWALNE I KONTROLNE DO CYTOMETRU FACS CALIBUR

będącego na wyposażeniu Zamawiającego

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

– 100% cena.

Ponadto oferowane dostawy (przedmiot zamówienia) muszą w pełni odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia. Weryfikacja odbędzie się na podstawie dołączonej dokumentacji

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia oraz oświadczenia w załączniku do pkt D, ppkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających

 Zamawiający nie przewiduje składania zamówień dodatkowych

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.Złożonie oferty cenowej

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń  i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak

  • WADIA,  FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: nie wnosi się

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie wnosi się

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

  • Numer ogłoszenia w BZP: 425524-2013 z 18.10.2013r
Data otwarcia: 2013 - 10 - 28
Informacje dodatkowe:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11
tel. 012/261 88 20, fax: 012/261 88 22

Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela się: osobiście, pisemnie, telefonicznie:

tel. (12) 261-88-10, fax (12) 261-88-22
drogą elektroniczną: a.drzymala@rckik.krakow.pl
Osoba uprawniona do kontaktu: mgr Anna Drzymała – (12) 261-88-10

Miejsce otwarcia ofert

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie,
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11, pok. 4.13

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress