Dzierżawa aparatury do archiwizacji próbek osocza i aferezy

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2015 - 09 - 30
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: powyżej 134 000,00 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Część I: dzierżawa 1 sztuki aparatu do archiwizacji próbek osocza dawców wraz ze wszelkimi niezbędnymi materiałami  zużywalnymi koniecznymi do archiwizowania 100 000 próbek osocza

Część II: Dzierżawa separatorów  komórkowych  do aferezy wraz z zestawami z pojedynczym wkłuciem i podwójnym wkłuciem

Skrócony opis przedmiotu zamówienia  : 

Część I : dzierżawa 1 sztuki aparatu do archiwizacji próbek osocza dawców wraz ze wszelkimi niezbędnymi materiałami  zużywalnymi koniecznymi do archiwizowania 100 000 próbek osocza.

Część II: dzierżawa 3 sztuk  separatorów komórkowych  do aferez automatycznych wraz zestawami z pojedynczym wkłuciem w ilości 1104 sztuk oraz z podwójnym wkłuciem w ilości 354 sztuk oraz dostawami płynu ACD-A (1458 sztuk a’ 500ml)

Szczegóły określa  załącznik  do pkt. D. ppkt 1.  SIWZ (opis przedmiotu zamówienia)

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

– 90% cena (maksymalnie 9 punktów)

– 10%  (dodatkowo jeden punkt) zaoferowanie terminu realizacji materiałów do aparatury do 5 dni od złożenia zamówienia (normalnie będzie 10 dni)

Ponadto oferowana aparatura musi odpowiadać w pełni opisowi  przedmiotu zamówienia. Weryfikacja odbędzie się na podstawie dołączonej do oferty dokumentacji oraz w momencie przekazywania Zmawiającemu aparatury

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia oraz oświadczenia w załączniku do pkt D, ppkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1.Złożonie oferty cenowej

    1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

    2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń  i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak

  • TERMINY

1.Wadium:  wnosi się w wysokości 5 000,00 zł dla części I oraz 15 000,00 zł dla części II w formach dopuszczonych ustawą Prawo Zamówień Publicznych , nr konta Zmawiającego : 23 1130 1150 0012 1266 5320 0004, Bank Gospodarstwa Krajoweg

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: wnosi się w wysokości 2% wartości brutto umowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy w formach dopuszczonych ustawą Prawo Zamówień Publicznych

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

  • Zamówienia uzupełniające :

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień dodatkowych

Numer ogłoszenia w UPUE: 2015/S 188-340706 z dnia 29/09/2015

Data składania ofert: 2015 - 11 - 16
Godzina składania ofert: 10:00
Data otwarcia: 2015 - 11 - 16
Godzina otwarcia: 11:00
Wynik przetargu: https://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/09/wynik-ZP_12-15.pdf
Ściągnij plik
Informacje dodatkowe:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11
tel. 012/261 88 20, fax: 012/261 88 22

Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela się: osobiście, pisemnie, telefonicznie:

tel. (12) 261-88-10, fax (12) 261-88-22
drogą elektroniczną: a.drzymala@rckik.krakow.pl
Osoba uprawniona do kontaktu: mgr Anna Drzymała – (12) 261-88-10

Miejsce otwarcia ofert

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie,
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11, pok. 4.13
Data publikacji: 2015 - 09 - 30

SIWZ

Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress