Zestawy do pobierania krwi i jej składników z filtrem in-line

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2016 - 10 - 28
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: do 135 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Skrócony opis przedmiotu zamówienia : 

 

zestawy pojemników poczwórnych na krew i jej składniki do pobierania i preparatyki KKCz, góra-dół z filtrem in- line  w ilości 10 000 sztuk 

   

Szczegóły określa  załącznik  do pkt. D. ppkt 1.  SIWZ (opis przedmiotu zamówienia)

 

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień dodatkowych

Termin wykonania: 24 miesiące od zawarcia umowy

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
  1. Cena” 60% (do 6 pkt).Punktacja obliczana proporcjonalnie
  2. do 2 punktów dodatkowo – termin realizacji dostaw do zamawiającego: do 5 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia – 2 punkty, 6-10 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia – 1 punkt; 11-14 dni kalendarzowych – 0 punktów. Nieprzekraczalny termin realizacji dostaw to 14 dni
  3. do 2 punktów za wydłużenie terminu ważności. Do 21 miesięcy od dostawy do zamawiającego – 2 punkty, do 17 miesięcy od dostawy do zamawiającego – 1 punkt, do 12 miesięcy od dostawy do zamawiającego – 0 pkt. Minimalny temin ważności przedmiotów zamówienia: 12 miesięcy od dostarczenia do zamawiającego

 

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1.Złożenie oferty cenowej. Wykonawca może odnośnie danej części zamówienia złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający przewiduje postępowanie określone w art. 24aa UPZP

1.1.Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

1.2.Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

1.3.Nie przewiduje się aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów ani umowy ramowej

1.4.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1, ust 1b UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 pkt 12-23

4.Zamawiającynie nie przewiduje możliwości wykluczenia wykonawcy na podstawie  art. 24, ust 5  UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń   i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak

 

  • WADIA, FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: nie wnosi sie

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie wnosi sie

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

Data składania ofert: 2016 - 11 - 10
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Oferty należy złożyć na adres Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków.
Przy składaniu osobistym - do sekretariatu
Język oferty: Polski

Data otwarcia: 2016 - 11 - 10
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Wynik przetargu: https://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2016/10/ogłosz.-o-wyborze.pdf
Ściągnij plik
Data: 20161125
Informacje dodatkowe:
  • INFORMACJE PODSTAWOWE

1.Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków,  ul. Rzeźnicza 11 – zwane dalej Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl

2.Tryb udzielania zamówienia:  przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP  Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy          z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177  z późn. zm.), zwanej dalej UPZP

3.Osoby do kontaktu:

mgr Anna Drzymała – tel. 12  261-88-10

mgr Krzysztof Zając  – Tel. 12  261-88-18

 

  • SPOSÓB KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie    odbywało drogą elektroniczną:  a.drzymala@rckik.krakow.pl, Sekretariat@rckik.krakow.pl  i   k.zajac@rckik.krakow.pl lub faksem:  tel. 0-12 261-88-10,  12 261 -88 -18   fax: 012 261-88-22

Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie lub drogą pisemną lub faksem

 

Wykonawcy mogą sie zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

 

Numer zamówienia w BZP: 332885-2016 z 28.10.2016

Data publikacji: 2016 - 10 - 28

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2016 - 11 - 07

Odpowiedzi do zapytań

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2016 - 11 - 15

Protokół z otwarcia ofert.

Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress