RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2017 - 08 - 11
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: Powyżej 135 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

1.Opis przedmiotu zamówienia : 

 Część I – zestawy pojemników do pobierania krwi góra-dół  w ilości 200 000 sztuk

Część II – zestawy pojemników pediatrycznych na krew i jej składniki w ilości   3  000  sztuk

Cześć III –  pojemniki puste na krew transferowe a 600 ml  – 8 000 sztuk

Część IV – zestawy do separatora TRIMA ACCEL będącego na wyposażeniu Zmawiającego – 2000 sztuk wraz z płynem ACD-A – 2000 jednostek Zestawy do wykonywania zabiegów cytaferezy przy użyciu separatora komórkowego TRIMA accel będącego na wyposażeniu Zamawiającego. (zestawy jednorazowego użytku , jałowe , posiadające znak CE)

Szczegóły określa  załącznik  do pkt. D. ppkt 1.  SIWZ (opis przedmiotu zamówienia)

 

Dotyczy części I, II,  III

Należy dołączyć do oferty jedno opakowanie (pojemnik zdatny do uzytku) przedmiotu zamówienia

 

2.Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

2.1.)-60% (do 6 punktów)  – cena liczona proporcjonalnie

2.2.)-10% (do 1 punktu) – termin realizacji dostaw do 5 dni kalendarzowych – 1 punkt); do 10 dni kalendarzowych – 0 pkt . (nieprzekraczalny termin realizacji to 10 dni kalendarzowych) – punktacja wspólna dla obydwu części

2.3.)-30 % termin przydatności do użycia (do 2  punktów).

3.1.) dla części  I , II, III, IV : Minimalny termin przydatności do użycia od dostawy do Zamawiającego  – 12 miesiący – 0 pkt; 15 miesięcy- 1 pkt, 18 miesięcy – 2 pkt;

2.4.)-10 % (1 pkt) termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej przedmiotu Zamówienia połączony z wymianą wadliwych przedmiotów Zamówienia do 5 dni roboczych

 

Pod częścią cenową oferty należy zadeklarować wszelkie terminy

 

3.Zamawiający nie przewiduje składania zamówień  o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt

Informacje dodatkowe:
  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.Złożenie oferty cenowej. Wykonawca może odnośnie danej części zamówienia złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę można złożyć na jedną lub więcej części . Zamawiający przewiduje postępowanie określone w art. 24aa UPZP

  1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Ofertę można złożyć na jedną lub więcej części
  2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  3. Nie przewiduje się aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów ani umowy ramowej
  4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1, ust 1b UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 pkt 12-23

4.Zamawiającynie nie przewiduje możliwości wykluczenia wykonawcy na podstawie  art. 24, ust 5  UPZP

 

  • WADIA, FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: wnosi się w wysokości: 45 000,00 zł dla części I; 1 000,00 zł  dla części II, 1 000,00 zł dla części III, 20 000,00 zł na część IV, nr konta: 23 1130 1150 0012 1266 5320 0004 ( Bank Gospodarstwa Krajowego), lub w innych formach dopuszczonych ustawa UPZP

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: wnosi się  wysokości 2% wartości brutto umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/60 dni

5.Formalności przy zawieraniu umowy: Umowa zostanie zawarta w najkrótszym możliwym terminie wynikającym z PZP i przesłana  w dwóch egzemplarzach pocztą do wykonawcy. Należy odesłać jeden podpisany egzemplarz

Data składania ofert: 2017 - 09 - 20
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Oferty mają być składane w Języku Polskim na adres:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
ul Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków
Można złożyć osobiście pod wskazany w/w adres do sekretariatu
Data otwarcia: 2017 - 09 - 20
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Termin związania ofertą: 60 dni
Wynik przetargu: http://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/08/ogłosz.-o-wyborze-1.pdf
Ściągnij plik
Data: 20171025
Informacje dodatkowe:
  • INFORMACJE PODSTAWOWE

1.Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków,  ul. Rzeźnicza 11 – zwane dalej Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl

2.Tryb udzielania zamówienia:  przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP  Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy     z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177  z późn. zm.), zwanej dalej UPZP

 

3.Osoby do kontaktu:

mgr Anna Drzymała – tel. 12  261-88-10

mgr Krzysztof Zając  – Tel. 12  261-88-18

 

  • SPOSÓB KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie    odbywało drogą elektroniczną:  a.drzymala@rckik.krakow.pl, Sekretariat@rckik.krakow.pl  i   k.zajac@rckik.krakow.pl lub faksem:  tel. 0-12 261-88-10,  12 261 -88 -18   fax: 012 261-88-22 (proszę wysyłać zapytania na co najmniej dwa adresy e-mailowe)

Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie lub drogą pisemną lub faksem

 

Wykonawcy mogą sie zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 

  • Numer ogłoszenia w UPUE: 2017/S 152-314457 z dnia 10.08.2017r
Data publikacji: 2017 - 08 - 11

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2017 - 08 - 11

Opis przedmiotu zamówienia

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2017 - 08 - 25

Odpowiedzi do zapytań z dnia 24.08.2017

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2017 - 09 - 08

Odpowiedzi do zapytań

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2017 - 09 - 21 Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress