ZESTAWY (18 000 szt.) DO PRODUKCJI UBOGOLEUKOCYTARNEGO ZLEWANEGO KONCENTRATU KRWINEK PŁYTKOWYCH wraz z UŻYCZENIEM URZĄDZEŃ

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2015 - 07 - 02
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: powyżej 134 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Użyczenie na okres 36 miesięcy dwóch wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2013r  , w pełni zautomatyzowanych urządzeń  do produkcji ubogoleukocytarnego zlewanego koncentratu krwinek płytkowych , wraz z zestawami – 18 000 szt  

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

– 90% cena (dostaw wraz z użyczeniem )

– 10% termin realizacji dostaw zestawów do UKKP  do 5 dni od daty złożenia zamówienia (normalnie 10 dni)

Ponadto oferowane urządzenia i zestawy do UKKP  muszą w pełni odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia . Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań (w tym w szczególności spełnienie wymogów technicznych odnośnie analizatora) zawartych w opisie przedmiotu zamówienia oraz oświadczenia w załączniku do pkt D, ppkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

  • Warunki Udziału w Postępowaniu

1.Złożonie oferty cenowej

   1. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń    i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak

 

  • WADIA,  FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium:  wnosi się w wysokości 60 000,00 zł  w formach dopuszczonych ustawą UPZP

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: wnosi się  wysokości 2% wartości umowy brutto najpóźniej w dniu zawarcia umowy, nr konta: 23 1130 1150 0012 1266 5320 0004/Bank Gospodarstwa Krajowego.,  lub innych formach dopuszczonych w PZP

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

  • Nie przewiduje się zamówień uzupełniających ani dodatkowych

 

Przesłano do UPUE dnia 01.07.2015r pod sygnaturą 2015-087355

Data składania ofert: 2015 - 08 - 14
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Data otwarcia: 2015 - 08 - 14
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 10:00
Wynik przetargu: https://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/07/ogłosz.-o-wyborze.doc
Ściągnij plik
Informacje dodatkowe:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11
tel. 012/261 88 20, fax: 012/261 88 22

Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela się: osobiście, pisemnie, telefonicznie:

tel. (12) 261-88-10, fax (12) 261-88-22
drogą elektroniczną: a.drzymala@rckik.krakow.pl
Osoba uprawniona do kontaktu: mgr Anna Drzymała – (12) 261-88-10

Miejsce otwarcia ofert

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie,
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11, pok. 4.13
Data publikacji: 2015 - 07 - 02

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2015 - 08 - 05

Odpowiedzi do zapytań

Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress