Wymiana okien w budynku RCKiK w Krakowie

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2017 - 10 - 10
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: Do 135 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:
  • 1.Skrócony opis przedmiotu zamówienia :

Dostawa, demontaż starych oraz montaż nowych okien w budynku RCKiK przy ulicy Rzeźniczej  11 od strony zachodniej

Szczegóły określa  załącznik  do pkt. D. ppkt 1.  SIWZ (opis przedmiotu zamówienia)

Zamawiający zastrzega konieczność wykonania kluczowych części Zamówienia przez wykonawcę osobiście. Za kluczowe części Zamówienia uznaje się dostarczenie okien wg opisu przedmiotu Zamówienia  oraz ich montaż wg opisu przedmiotu Zamówienia, akapit pierwszy  pkt. od 1 do 5

2.Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

-60% cena obliczana proporcjonalnie (do 6 pkt)

-10% ( do 1 pkt) – termin płatności faktury: do 14 dni 0 pkt, do 21 dni 0,5 pkt, do 30 dni – 1 pkt. Minimalny termin płatności to 14 dni od wpływu faktury do Zamawiającego

-30% ( do 3 pkt) – termin gwarancji na całość przedmiotu umowy (okna i montaż). Do 5 lat – 0 pkt, do 6 minimum lat – 1 pkt, do minimum 7 lat -2 pkt, do minimum 8 lat – 3 pkt .Minimalny termi gwarancji to 5 lat od ostatecznego przekazania przedmiotu umowy zakończonego bezusterkowym protokołem.

 

3.Zamawiający przewiduje składanie zamówień  o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 w wysokości do 50% wartości Zamówienia podstawowego

 

 

 

Informacje dodatkowe:
  • WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1.Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty cenowej, spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej; sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz niepodleganie wykluczeniu z postępowania.

  1. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych
  2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  3. Nie przewiduje się aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów ani umowy ramowej
  4. Zamawiający nie przewiduje  zwrotu kosztów w postępowaniu

 

2.Zamawiający uzna, żę wykonawca jest w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej  leżeli wykonawca przedstawi dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000,00 zł

2a. Zamawiający uzna, żę wykonawca posiada odpowiednie zdolności techniczne lub zawodowe   leżeli wykonawca przedstawi

 

  –wykaz co najmniej trzech robót budowlanych (w zakresie wymiany okien lub dzwi w ilości jednorazowo powyżej 50 sztuk)  wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te wspomniane roboty budowlane  zostały wykonane lub są wykonywane należycie(w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone), przy czym dowodami, o których mowa, są referencje  bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane  były wykonywane, , a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty

  –wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania Zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

 

3.Zamawiający uzna, ze wykonawca nie podlega wykluczeniu  z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 pkt 12-23 jeżeli wykonawca przedstawi odpowiednie dokumenty opisane w wykazie dokumentów w załączniku 2 do SIWZ

4.Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24, ust 5 pkt 1, 2 UPZP tj wykonawcy:

-w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

-który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń                 i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak.

 

  • WADIA, FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: wnosi się w wysokości 5 000,00 zł

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: wnosi się w wysokości  10%  wartości umowy brutto  w formach dopuszczonych przez ustawę Prawo Zamówień Publicznych najpóźniej w dniu zawarcia  umowy. Nr rachunku Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego, nr konta: 23 1130 1150 0012 1266 5320 0004

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

Data składania ofert: 2017 - 10 - 26
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Język ofert: Polski
Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania
Adres składania: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie ul Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków
Data otwarcia: 2017 - 10 - 26
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Wynik przetargu: https://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/10/wynik_postępowania.pdf
Ściągnij plik
Data: 20171114
Informacje dodatkowe:
  • INFORMACJE PODSTAWOWE

1.Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków,  ul. Rzeźnicza 11 – zwane dalej Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl

2.Tryb udzielania zamówienia:  przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP  Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177  z późn. zm.), zwanej dalej UPZP

3.Osoby do kontaktu:

mgr Anna Drzymała – tel. 12  261-88-10

mgr Krzysztof Zając  – Tel. 12  261-88-18

 

  • SPOSÓB KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie    odbywało drogą elektroniczną:  a.drzymala@rckik.krakow.pl  i   k.zajac@rckik.krakow.pl (zapytania wysyłać na oba maile) lub faksem,  tel. 0-12 261-88-10,  12 261 -88 -18   fax: 012 261-88-22. Wysyłając fax proszę jednocześnie wysyłać zapytania na maile.

Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie lub drogą pisemną lub faksem

Wykonawcy mogą sie zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

 

Numer ogłoszenia w BZP: 599653-N-2017 z dnia 10.10.2017r

Data publikacji: 2017 - 10 - 10

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2017 - 10 - 19

Odpowiedzi do zapytań

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2017 - 10 - 20

Odpowiedzi do zapytań.

Uwaga: Zamawiający uprzejmie informuje, że podana w odpowiedzi tabela z parametrami szyb w żaden sposób nie powinna sugerować konkretnego wytwórcy okien lub szyb, a jedynie na konkretnym przykładzie obrazować wymagane nie gorsze od podanych parametry szyb i okien.

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2017 - 10 - 23

Dodatkowe wyjaśnienia SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2017 - 10 - 26

protokół z otwarcia

Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress