Utrzymywanie czystości w pomieszczeniach budynku przy ul. Rzeźniczej 11 w

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2016 - 11 - 28
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: do 135 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Skrócony opis przedmiotu zamówienia : 

 

Utrzymywanie czystości w pomieszczeniach budynku przy ul. Rzeźniczej 11  w Krakowie

 

Szczegóły określa  załącznik  do pkt. D. ppkt 1.  SIWZ (opis przedmiotu zamówienia)

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień  o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty

-60% cena (cena będzie obliczana proporcjonalnie) Maksymalnie 6 punktów

-30% – 3 punkty – doświadczenie w utrzymaniu czystości w podmiotach leczniczych w pomieszczeniach gdzie występuje narażenie na czynniki zakaźne lub chorobotwórcze personelu Wykonawcy przeznaczonego do realizacji zamówienia. Należy załączyć do oferty poświadczenie od co najmniej dwóch zamawiających o świadczeniu takich usług wraz z dowodami poprawnego ich wykonania

-10% – 1 punkt – doświadczenie Wykonawcy jako podmiotu w utrzymaniu czystości na obiektach powyżej 1500m2 (dotyczy obiektu jako całości). Należy załączyć do oferty poświadczenie od co najmniej dwóch zamawiających o świadczeniu takich usług wraz z wraz z dowodami poprawnego ich wykonania

Stosuje się postanowienia par 2, ust 4, pkt 2 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ROZWOJU z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy  w postępowaniu o udzielenie zamówienia

 

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.Złożenie oferty cenowej. Wykonawca może odnośnie danej części zamówienia złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający  przewiduje  postępowanie określone w art. 24aa UPZP. Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznej daty składania ofert

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP ust 1b UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 pkt 12-23

4.Zamawiający nie przewiduje możliwości wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24, ust 5 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń    i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak

 

  • SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
  1. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych
  2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  3. Nie przewiduje się aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów ani umowy ramowej
  4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu
  5. Ofertę należy złożyć w języku Polskim

 

  • WADIA, FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: wnosi w formach dopuszczonych PZP się w wysokości 5 000,00 zł , nr konta Zamawiającego: 23 1130 1150 0012 1266 5320 0004 ( Bank Gospodarstwa Krajowego)

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: wnosi się w wysokości  2% wartości brutto umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia  w formach dopuszczonych przez ustawę Prawo Zamówień Publicznych w terminie najpóźniej w dniu  zawarcia umowy

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

Numer ogłoszenia w BZP: 352923-2016 z dnia 2016-11-28

 

Data składania ofert: 2016 - 12 - 07
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, sekretariat,
31-540 Kraków
Rzeźnicza 11

!!UWAGA: zmiana terminu składania ofert na 09.12.2016, godzina 10:00!!
Numer zmiany w BZP: 358599 - 2016 z 05.12.2016
Data otwarcia: 2016 - 12 - 07
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00

!!UWAGA: zmiana terminu otwarcia ofert na 09.12.2016, godzina 11:00!!
Wynik przetargu: https://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2016/11/ogłosz.-o-wyborze-1.pdf
Ściągnij plik
Data: 20161216
Informacje dodatkowe:

1.Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków,  ul. Rzeźnicza 11 – zwane dalej Zamawiającym lub Zleceniodawcą, www.rckik.krakow.pl

2.Tryb udzielania zamówienia:  przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP  Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177  z późn. zm.), zwanej dalej UPZP

3.Osoby do kontaktu:

mgr Anna Drzymała – tel. 12  261-88-10

mgr Krzysztof Zając  – Tel. 12  261-88-18

 

4.SPOSÓB KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie    odbywało drogą elektroniczną:  a.drzymala@rckik.krakow.pl  i   k.zajac@rckik.krakow.pl (zapytania wysyłać na oba maile) lub faksem,  tel. 0-12 261-88-10,  12 261 -88 -09   fax: 012 261-88-22. Wysyłając fax proszę jednocześnie wysyłać zapytania na maile.

Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie lub drogą pisemną lub faksem

 

Wykonawcy mogą sie zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Data publikacji: 2016 - 11 - 28

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2016 - 12 - 06

Odpowiedzi do zapytań.

Przypominamy o przesunięcia terminu składania/otwarcia ofert na 09.12.2016 do godziny 10:00 – składanie i  11:00 otwarcie.

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2016 - 12 - 09

Protokół z otwarcia.

Zamawiający informuje, że w odniesieniu do wszystkich Wykonawców zastosowano art 87, ust 2, pkt 2 w związku z odpowiedziami z dnia 06.12.2016r w treści:

„Dodatkowo zamawiający informuję, że w związku z konicznością skalkulowania oferty w odniesieniu do czterech ostatnich dni grudnia 2016 prosimy o podanie ceny netto i brutto za miesiąc świadczenia usług. Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń odnośnie grudnia 2016 zakładając 30 dniową długość miesiąca. Do porównań cenowych będą brane pod uwagę ceny brutto za miesiąc świadczenia usług”

poprawił ceny całkowite ofert brutto i netto tak aby obliczyć ceny ofert od dnia 28.12.2016 r do 31.01.2019r.

Do porównań cenowych natomiast zgodnie z powyższym ustaleniem brane będą pod uwagę wartości miesięczne brutto  świadczenia usług.

Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress