Utrzymanie czystości (usługi sprzątania)

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2014 - 10 - 10
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: do 134 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Utrzymywanie czystości w pomieszczeniach budynku przy ul. Rzeźniczej 11  w Krakowie

Szczegóły określa  załącznik  do pkt. D. ppkt 1.  SIWZ (opis przedmiotu zamówienia)

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

– 100% cena (oferta z najniższą cena zostanie wybrana jako najkorzystniejsza)

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień dodatkowych

 

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1.Złożonie oferty cenowej

     1. Nie dopuszcza  się składanie ofert częściowych

     2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń  i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak

 

  • WADIA,  FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: wnosi się w wysokości 5 000,00 zł , nr konta Zamawiającego: 11 1240 4722 1111 0000 4860 5113

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: wnosi się w wysokości  2% wartości brutto umowy w dniu jej zawarcia  w formach dopuszczonych przez ustawę Prawo Zamówień Publicznych w terminie najpóźniej w dniu zawarcia umowy

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

  • Numer ogłoszenia w BZP: 324662-2014
Data otwarcia: 2014 - 10 - 10
Informacje dodatkowe:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11
tel. 012/261 88 20, fax: 012/261 88 22

Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela się: osobiście, pisemnie, telefonicznie:

tel. (12) 261-88-10, fax (12) 261-88-22
drogą elektroniczną: a.drzymala@rckik.krakow.pl
Osoba uprawniona do kontaktu: mgr Anna Drzymała – (12) 261-88-10

Miejsce otwarcia ofert

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie,
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11, pok. 4.13

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress