RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2014 - 12 - 02
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: powyżej 134 000,00 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Świadczenie specjalistycznych usług transportowych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa                                    i Krwiolecznictwa w Krakowie w zakresie przewozu krwi i jej składników z równoległym zaopatrzeniem gospodarczo-magazynowym na terenie woj. Małopolskiego

Skrócony opis przedmiotu zamówienia : 

Świadczenie specjalistycznych usług transportowych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie   w zakresie przewozu krwi i jej składników z równoległym zaopatrzeniem gospodarczo-magazynowym na terenie woj. Małopolskiego – zwane dalej „usługami”.

Szczegóły określa  załącznik  do pkt. D. ppkt 1.  SIWZ (opis przedmiotu zamówienia) ,  wzór umowy,  załącznik nr 2 do umowy – „Obowiązki kierowcy”, załącznik nr 4 do umowy „karta drogowa/rozliczenie kierowcy”, załącznik nr 5 do umowy „ rejestr korespondencji wewnętrznej”, załącznik nr 6 do umowy „ formularz SOP 2/185-f-10 ”, załącznik nr 7 do umowy „rejestr transportu kwot pieniężnych” (Załączniki nr 8 i 9 będą sporządzone w terminie do dnia rozpoczęcia usług transportowych)

Informacje dodatkowe:

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

90 % „cena za 1  kilometr” (maksymalnie 9 punktów /dotyczy kilometrów przejeżdżanych  na samochodach Wykonawcy).

-10 % „Jakość”, (1 punkt) świadczenie przez Wykonawcę usług wielokrotnego przewozu krwi dla podmiotów leczniczych. Wykonawca na potwierdzenie winien dołączyć dokument potwierdzający świadczenie usług przewozu krwi i/lub jej składników na rzecz podmiotów leczniczych  w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert przez co najmniej 12 miesięcy. Należy przedstawić co najmniej jedną pozytywną referencję.

 

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.Złożonie oferty cenowej

   1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

   2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń  i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak.

 

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega, że wykonawca nie może powierzyć wykonania usług będących przedmiotem niniejszego postępowania podwykonawcom. Wykonawca przedstawi Oświadczenie o nie powierzaniu wykonywania zadania podwykonawcom.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości, aby Wykonawca świadczył tymi samymi samochodami, którymi świadczy usługi transportowe na  rzecz Zamawiającego inne zorganizowane, komercyjne, jak i niekomercyjne usługi na rzecz podmiotów trzecich.

(Zamawiający zastrzega , że samochody, z załącznika do umowy, którymi wykonawca będzie świadczyć usługi transportowe będą wykorzystywane wyłącznie do świadczenia usług będących przedmiotem niniejszej umowy)

 

  • WADIA,  FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: wnosi się w wysokości 40 000,00 zł w formach dopuszczonych ustawą Prawo Zamówień Publicznych nr konta Zamawiającego: 11 1240 4722 1111 0000 4860 5113

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: wnosi się w wysokości 2% ceny całkowitej podanej w ofercie  w formach dopuszczonych ustawą Prawo Zamówień Publicznych,  najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za usługi : przelew/30 dni

 

  • Zamówienia Uzupełniające i dodatkowe

Zamawiający dopuszcza składanie zamówień uzupełniających w zakresie do 20% wartości umowy brutto zamówienia podstawowego.

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień dodatkowych.

 

Ogłoszenie przesłane do UPUE 02.10.2014r, opublikowano dnia 04.12.2014 pod nr 2014/S 234-412206

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało przesłane do UPUE pod sygnaturą: 2015-005703 dnia 14.01.2015

Data otwarcia: 2014 - 12 - 09
Informacje dodatkowe:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11
tel. 012/261 88 20, fax: 012/261 88 22

Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela się: osobiście, pisemnie, telefonicznie:

tel. (12) 261-88-10, fax (12) 261-88-22
drogą elektroniczną: a.drzymala@rckik.krakow.pl
Osoba uprawniona do kontaktu: mgr Anna Drzymała – (12) 261-88-10

Miejsce otwarcia ofert

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie,
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11, pok. 4.13

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress