RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2015 - 11 - 05
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: do 134 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Skrócony opis przedmiotu zamówienia : 

 

Całodobowa /365 dni w roku/ ochrona mienia – budynków oraz terenu wchodzącego w skład nieruchomości, stanowiącej własność RCKiK w Krakowie przy ul. Rzeźniczej 11 i ul. Rzeźniczej 9, 31-540 Kraków   

 

Szczegóły określa  załącznik  do pkt. D. ppkt 1.  SIWZ (opis przedmiotu zamówienia)

 

Przesunięcie terminu składania ofert:

RCKiK zmienia termin składa ofert na dzień 20.11.2015r, godzina 10:00; otwarcia ofert: 20.11.2015, godzina 11:00
Zmiana w BZP: 305776 – 2015; data zamieszczenia: 12.11.2015

 

 

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

-95% cena

-5% zaoferowanie świadczenia usług będących przedmiotem umowy przez osoby będące Kwalifikowanym pracownikiem ochrony fizycznej, wpisanych na odpowiednia listę Komendanta Głównego Policji. (0,5 punktu)

 

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1.Złożonie oferty cenowej

    1. Nie dopuszcza  się składanie ofert częściowych

    2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń   i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak

 

  • WADIA,  FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: nie wnosi się

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: wnosi się w wysokości  5%  wartości umowy brutto  w formach dopuszczonych przez ustawę Prawo Zamówień Publicznych najpóźniej w dniu zawarcia  umowy. Nr rachunku Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego, nr konta: 23 1130 1150 0012 1266 5320 0004

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

  • NUMER OGŁOSZENIA W BZP: 298212-2015 z dnia 05.11.2015
Data składania ofert: 2015 - 11 - 20
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Data otwarcia: 2015 - 11 - 20
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia; 11:00
Wynik przetargu: https://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/11/ogłosz.-o-wyborze-2.pdf
Ściągnij plik
Informacje dodatkowe:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11
tel. 012/261 88 20, fax: 012/261 88 22

Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela się: osobiście, pisemnie, telefonicznie:

tel. (12) 261-88-10, fax (12) 261-88-22
drogą elektroniczną: a.drzymala@rckik.krakow.pl
Osoba uprawniona do kontaktu: mgr Anna Drzymała – (12) 261-88-10

Miejsce otwarcia ofert

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie,
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11, pok. 4.13
Data publikacji: 2015 - 11 - 05

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2015 - 11 - 17

Odpowiedzi do zapytań z dnia 17.11.2015

Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress