Usługa przechowania osocza i próbek osocza w temperaturze poniżej -25OC

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2014 - 07 - 17
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: do 134 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

 Transport orazprzechowanie przez okres 12 miesięcy ilości do 20 000 litrów osocza jednocześnie  wraz z (do)  21m3  próbek archiwizacyjnych  osocza (próbek osocza)

Podane jak wyżej ilości osocza i próbek osocza mogą ulegać zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od rozchodu osocza do frakcjonatorów od Zamawiającego.

Szczegóły określa  załącznik  do pkt. D. ppkt 1.  SIWZ (opis przedmiotu zamówienia)

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

– 100 % cena przechowania  osocza oraz próbek osocza

Szczegóły rozliczeń usług transportu określa wzór umowy

Ponadto oferowane usługi  muszą w pełni odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia. Weryfikacja jakości proponowanej usługi odbędzie się na podstawie dołączonej przez Wykonawców do oferty przetargowej dokumentacji oraz ewentualnego auditu.

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia oraz oświadczenia w załączniku do pkt D, ppkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

 Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających  

 Zamawiający nie przewiduje składania zamówień dodatkowych

 

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

 1.Złożonie oferty cenowej

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń   i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak

 

  • WADIA,  FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: wnosi się w wysokości 5 000,00 zł w formach dopuszczalnych ustawą PZP nr konta: 11 1240 4722 1111 0000 4860 5113, Bank Pekao S.A.

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie wnosi się

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

Data otwarcia: 2014 - 08 - 11
Informacje dodatkowe:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11
tel. 012/261 88 20, fax: 012/261 88 22

Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela się: osobiście, pisemnie, telefonicznie:

tel. (12) 261-88-10, fax (12) 261-88-22
drogą elektroniczną: a.drzymala@rckik.krakow.pl
Osoba uprawniona do kontaktu: mgr Anna Drzymała – (12) 261-88-10

Miejsce otwarcia ofert

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie,
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11, pok. 4.13

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress