Usługa przechowania osocza i próbek archiwizacyjnych osocza w temperaturze poniżej -25OC

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2013 - 08 - 14
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: do 130 tys. EUR
Przedmiot Zamówienia:

Transport orazprzechowanie przez okres 12 miesięcy ilości do 20 000 litrów osocza jednocześnie  wraz z (do)  21m3 próbek archiwizacyjnych osocza (zwanych dalej przedmiotem przechowania)

Podane jak wyżej ilości osocza i próbek archiwizacyjnych osocza mogą ulegać zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od rozchodu osocza do frakcjonatorów od Zamawiającego.

Przy zachowaniu wartości granicznych j/w jednocześnie,  ilości przechowywanego  osocza oraz próbek archiwizacyjnych osocza  nie ulegną przekroczeniu, natomiast mogą ulec przekroczeniu jeżeli np. ilość osocza będzie niższa od wartości granicznej 20000 litrów – wtedy ilość próbek może przekroczyć 21 m3, itp. Jednocześnie 1000 litrów osocza odpowiadać będzie 1m3 próbek archiwizacyjnych osocza.

Zamawiający zastrzega także,  iż wynagrodzenie płacone  miesięcznie Wykonawcy za przechowanie osocza lub/i próbek archiwizacyjnych będzie proporcjonalne do ilości przechowywanego przez Wykonawcę osocza lub/oraz próbek archiwizacyjnych osocza w danym okresie wyrażonym w dniach w miesiącu rozliczeniowym.

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

– 100 % cena przechowania  osocza oraz próbek archiwizacyjnych osocza

Szczegóły rozliczeń usług transportu określa wzór umowy

 

Ponadto oferowane usługi  muszą w pełni odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia. Weryfikacja jakości proponowanej usługi odbędzie się na podstawie dołączonej przez Wykonawców do oferty przetargowej dokumentacji oraz auditu.

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia oraz oświadczenia w załączniku do pkt D, ppkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających  

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień dodatkowych

 

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1.Złożonie oferty cenowej

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak

 

  • WADIA,  FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: wnosi się w wysokości 10 000,00 zł w formach dopuszczalnych ustawą PZP

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: wnosi się w wysokości  5 %wartości oferty brutto w formach przewidzianych ustawą Prawo zamówień Publicznych w terminie najpóźniej w dniu zawarcia umowy., nr konta Zmawiającego: 11 1240 4722 1111 0000 4860 5113, Bank Pekao S.A.

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

  • Numer ogłoszenia w BZP: 327608-2013 z dnia 13.08.2013r

Wszelkie inne sczegóły określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Data otwarcia: 2013 - 09 - 02
Informacje dodatkowe:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11
tel. 012/261 88 20, fax: 012/261 88 22

Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela się: osobiście, pisemnie, telefonicznie:

tel. (12) 261-88-10, fax (12) 261-88-22
drogą elektroniczną: a.drzymala@rckik.krakow.pl
Osoba uprawniona do kontaktu: mgr Anna Drzymała – (12) 261-88-10

Miejsce otwarcia ofert

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie,
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11, pok. 4.13

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress