Usługa kompleksowa polegająca na sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów przy ulicy Rzeźniczej 11 (jeden obiekt/2 przyłącza) oraz Rzeźniczej 9 (jeden obiekt/1 przyłącze)

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2013 - 05 - 28
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: do 130 tys. EUR
Przedmiot Zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowa polegająca na sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucję energii elektrycznej w szacowanej ilości 832 MWh oraz dla punktów poboru określonych w załączniku nr 1 do SIWZ, w okresie od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r., zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający udzieli zamówienia na usługę kompleksową w rozumieniu art. 3 ust. 30 ustawy – Prawo energetyczne, realizowaną na podstawie umowy kompleksowej, o której mowa w art. 5 ust. 3 tej ustawy Prawo energetyczne w aktualnym brzmieniu.

Szczegóły określa opis przedmiotu zamówienia będący częścią SIWZ

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w wysokości 20 % wartości brutto zamówienia podstawowego , w okresie objętym zamówieniem

Umowa na sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej – umowa kompleksowa zostanie zawarta na czas oznaczony od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r.

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

-100%  cena

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1.Złożonie oferty cenowej

Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń   i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak

  • WADIA,  FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: wnosi się w wysokości 12 500,00 zł w formach dopuszczalnych ustawą Prawo Zamówień Publicznych

Nr konta 11 1240 4722 1111 0000 4860 5113, Bank Pekao SA

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: Nie wnosi się

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew

 

Pozostałe sczegóły określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Do pobrania sa pliki w formatach Word i PDF. Plik w Word służy do edycji i sporządzenia ofert, ale za wiążące prosimy uwaąć informacje w PDF

Data otwarcia: 2013 - 06 - 07
Informacje dodatkowe:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11
tel. 012/261 88 20, fax: 012/261 88 22

Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela się: osobiście, pisemnie, telefonicznie:

tel. (12) 261-88-10, fax (12) 261-88-22
drogą elektroniczną: a.drzymala@rckik.krakow.pl
Osoba uprawniona do kontaktu: mgr Anna Drzymała – (12) 261-88-10

Miejsce otwarcia ofert

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie,
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11, pok. 4.13

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress