Usługa kompleksowa polegająca na sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej, dostarczanej do obiektów przy ulicy Rzeźniczej 11 (jeden obiekt/2 przyłącza) oraz Rzeźniczej 9 (jeden obiekt/1 przyłącze)

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2017 - 06 - 08
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: Do 135 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowa polegająca na sprzedaży energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucję energii elektrycznej w szacowanej ilości 860 MWh oraz dla punktów poboru określonych w załączniku nr 1 do SIWZ, w okresie od 01.07.2017 r. do 30.06.2018 r., zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 2. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.
 3. Szacunkowa ilość dostarczanej energii wynosi   w okresie dostawy 1 roku  860 MWh

1)     dla grupy taryfowej B23:

 • energia rozliczana w szczycie przedpołudniowym:………………….180 MWh,
 • energia rozliczana w szczycie popołudniowym :…………………….. 100  MWh,
 • energia rozliczana w pozostałych godzinach :…………………………580 MWh,

2)     dla grupy taryfowej C21:

 • energia rozliczana w strefie całodobowa :……………………………….2

Moc umowna dla wszystkich punktów poboru wynosi łącznie 345 kW.

 1. Zamawiający posiada 1 obiekt w grupie taryfowej B23, 1 obiekt w grupie taryfowej C21, Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany został w załączniku nr 1 do SIWZ.
 2. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):

09.31.00.00-5              Elektryczność

65.30.00.00-6              Przesył energii elektrycznej i podobne usługi

 

-Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych

-Zamawiający nie przewiduje składania zamówień  o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt.

Informacje dodatkowe:
 • Numer ogłoszenia w BZP: 528942-N-2017 z dnia 08.06.2017
 • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:
 1. Kryteria oceny ofert

 

Lp. Kryterium Waga
1. Cena (C) brutto za realizację całego zamówienia 60% (maksymalnie 6 punktów)
2. Termin płatności faktury:

Do 5 dni – 0pkt

Do 10 dni – 1 punkt

Do 15 dni – 2 punkty

Do 21 dni – 3 punktu

Do 30 dni – 4 punkty

 

Od daty wpływu faktury do Zamawiającego

 

Do 4 punktów

 

 

 1. Sposób oceny oferty:

Oferty będą oceniane według poniższego algorytmu:

 

Kryterium – Cena brutto – waga 60%.

 

C = Najniższa cena brutto x 10 x 0,6
Cena brutto badanej oferty

 

Dodatkowo można uzyskać cztery punkty w przypadku zadeklarowania odpowiedniego  spełnienia drugiego kryterium oceny (zadeklarować w części cenowej oferty i wzorze umowy). Razem można uzyskać 10 punktów

 

 1. Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów (przedstawi najniższą cenę za realizację zamówienia).
 2. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Wykonawcy, składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach

 

 • WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy::

-Nie podlegają wykluczeniu

-Spełniają warunki udziału w postępowaniu

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków: uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1, pkt 12-23 ustawy Pzp. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawców na podstawie art. 24, ust 5, za wyjątkiem punktu 1

3. Zamawiający przewiduje postępowanie określone w art. 24aa ustawy PZP

 

 • WADIUM I ZABEZPIECZENIA REALIZACJI UMOWY
 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć  tysięcy złotych  )
 2. Forma wadium.

-Wadium może być wniesione w dowolnej formie dopuszczonej ustawą Pzp

-W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczeń lub gwarancji, powinny być one sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem, zostać złożone w oryginale i obejmować cały okres związania ofertą

 1. Miejsce i sposób wniesienia wadium:

-Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

23 1130 1150 0012 1266 5320 0004 Bank Gospodarstwa Krajowego

 

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę . Na przelewie powinien być umieszczony tytuł:

 

„Wadium ZP – 7/17”

4.Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia realizacji umowy

Data składania ofert: 2017 - 06 - 21
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Język oferty: polski
Miejsce składania: Ul Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków
Termin związania ofertą: 30 dnia od daty składania
Data otwarcia: 2017 - 06 - 21
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Wynik przetargu: http://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/06/ogłosz.-o-wyborze-3.pdf
Ściągnij plik
Data: 20170627
Informacje dodatkowe:
 1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, w pkt. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.
 4. Zapytania dotyczące treści SIWZ należy kierować na adres:

a.drzymala@rckik.krakow.pl  lub  k.zajac@rckik.krakow.pl.,

faks: 12 261-88-22

 1. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ.
 2. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej.
Data publikacji: 2017 - 06 - 08

SIWZ

Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress