Tusze, tonery i taśmy (materiały eksploatacyjne) do drukarek i innego sprzętu powielającego

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2013 - 07 - 04
Tryb przetargu: ograniczony, nieograniczony
Wartość: do 130 tys. EUR
Przedmiot Zamówienia:

Skrócony opis przedmiotu zamówienia : 

 

Tusze, tonery i taśmy do drukarek i innego sprzętu powielającego – wszystkie materiały oryginalne (tj. marki takiej samej jak marka drukarki lub innego sprzętu powielającego)  lub równoważne oryginalnym.

Nie dopuszcza się materiałów oryginalnych i równoważnych oryginalnym jednocześnie w ramach jednej drukarki lub innego sprzętu powielającego.

Szczegóły znajdują się w załączniku do pkt D, ppkt 1 SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do umowy)

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

-50%  cena

-50% jakość  – w odniesieniu do materiałów eksploatacyjnych w pozycjach od 1 do 27 formularza cenowo-ofertowego będzie przyznawany 1 punkt cząstkowy jeżeli zaoferowany materiał eksploatacyjny (lub materiały eksploatacyjne dla jednego urządzenia)  będzie (będą) oryginalny. Punktacja końcowa będzie obliczona na podstawie wzoru przedstawionego w punkcie I SIWZ

 

Ponadto oferowane dostawy (materiały eksploatacyjne) muszą w pełni odpoweidać opisowi przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, w przypadku zaoferowania materiałów równoważnych oryginalnym. Należy w szczególności załączyć zdjęcia, foldery oraz specyfikacje techniczne oferowanych materiałów równoważnych oryginalnym materiałom eksploatacyjnym

 

Umowa zostanie zawarta z wykonawcą który łącznie w kryterium jakość i cena zdobędzie największa liczbę punktów.

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień dodatkowych

 

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1.Złożonie oferty cenowej

1. Nie dopuszcza  się składanie ofert częściowych.

2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń    i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak

 

  • WADIA,  FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: wnosi się w wysokości 2 000,00 zł w formach dopuszczonych ustawą PZP

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: wnosi się w wysokości 5 % wartości brutto umowy w formach dopuszczonych ustawą PZP najpóźniej    w dniu zawarcia umowy, /nr konta zamawiającego : 11 1240 4722 1111 0000 4860 5113, bank Pekao SA

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

Data otwarcia: 2013 - 07 - 12
Informacje dodatkowe:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11
tel. 012/261 88 20, fax: 012/261 88 22

Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela się: osobiście, pisemnie, telefonicznie:

tel. (12) 261-88-10, fax (12) 261-88-22
drogą elektroniczną: a.drzymala@rckik.krakow.pl
Osoba uprawniona do kontaktu: mgr Anna Drzymała – (12) 261-88-10

Miejsce otwarcia ofert

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie,
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11, pok. 4.13

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress