Świadczenie usług transportowych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie w zakresie przewozu krwi i jej składników, transportu pracowników i towarów Zamawiającego

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2017 - 02 - 20
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: Powyżej 135 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, w zakresie:

  • przewozu krwi i jej składników,
  • transportu pracowników Zamawiającego w związku z realizowaniem wyjazdów na ekipy wyjazdowe (wraz z niezbędnym sprzętem, krwią i towarami) oraz w związku z realizacją innych zadań Zamawiającego,
  • transportu wewnętrznego (między jednostkami Zamawiającego) towarów Zamawiającego.

– zwanych dalej „usługami”.

2. Ilość kilometrów wykonywanych w ramach świadczenia usług transportowych za pomocą pojazdów zapewnionych przez Wykonawcę w ciągu całej umowy nie przekroczy 1.500.000 (milion pięćset tysięcy) kilometrów. Ilość godzin usług transportowych wykonywanych w ciągu całej umowy za pomocą pojazdów Zamawiającego nie przekroczy 12.000 (dwanaście tysięcy) godzin

3.Zamawiający przewiduje składanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 UPZP (do 20% wartości zamówienia podstawowego)

 

Szczegóły określa Załącznik do pkt. D, ppkt. 1 SIWZ (załącznik nr 1 do umowy)

 

4.SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Nie przewiduje się aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów ani umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu

Oferta winna posiadać obwolutę. Wszystkie strony i obwoluta oferty powinny  być trwale spięte, nie dopuszcza się zszywania stron i obwoluty pojedynczą zszywką lub spinaczem, strony oferty mają być ponumerowane, oferta ma być opatrzona pieczęcią firmową i podpisem osoby uprawionej do reprezentowania Wykonawcy. Każda ponumerowana strona musi być zaparafowana

Szczególny określa pkt F SIWZ

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

a) 60 % „cena (maksymalnie 6 punktów obliczane proporcjonalnie w stosunku do cen ofert wykonawców).

b) 5% ”dostępność” (0,5 punktu) Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie, że będzie pozostawał w gotowości do wykonania usług transportu przez wszystkie dni w roku, 24 godziny na dobę, oraz że osoba odpowiedzialna za koordynację realizacji usługi będzie dostępna pod dedykowanym numerem telefonu przez wszystkie dniu w roku, 24 godziny na dobę, otrzyma 0,5 pkt

d) 10% „czas reakcji” (do 1 pkt) Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie, że czas reakcji – podstawienie pojazdu do transportu krwi lub jej składników, towarów lub transportu osób wraz z kierowcą od momentu dokonania zgłoszenia wyniesie nie więcej niż 1 godzinę otrzyma dodatkowo 1 punkt; nie więcej niż 2 godziny – 0,5 punktu. W przypadku braku deklaracji w tym przedmiocie oferta Wykonawca otrzyma 0 pkt.

e) 10% „dysponowanie pojazdem dostawczym” (1 pkt) Wykonawca który przez cały okres trwania umowy dysponować będzie obok pojazdów wymaganych przez Zamawiającego określonych w pkt. 8) do 17) opisu przedmiotu zamówienia, pojazdem dostawczym o zabudowie zamkniętej, o DMC do  3,5 tony, otrzymuje 1 punkt Należy spełnienie tego warunku zadeklarować w ofercie. W przypadku braku deklaracji w tym przedmiocie oferta Wykonawcy otrzyma 0 pkt.

f) 15% ”wiek floty” (maksymalne 1,5 punktu) – Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie, że począwszy od piątego miesiąca obowiązywania umowy licząc od dnia jej zawarcia wiek każdego z pojazdów, o których mowa w punkcie 10) oraz 11 ppkt b) opisu przedmiotu zamówienia, zapewnionych przez Wykonawcę do świadczenia usług objętych zamówieniem, wynosić będzie, w dniu wprowadzenia tych pojazdów do floty pojazdów:

– nie więcej niż 1 rok – otrzyma 1,5 pkt.

– między 1 rok a 3 lata – otrzyma 1 pkt.

– między 3 lata a 5 lat – otrzyma 0,5 pkt.

– powyżej 5 lat – otrzyma 0 pkt.

W przypadku niezadeklarowania przez Wykonawcę wieku pojazdów, oferta wykonawcy otrzyma 0 pkt.

Przez dzień wprowadzenia pojazdu do floty pojazdów rozumie się dzień, w którym Wykonawca doręczył Zamawiającemu, w czasie trwania umowy, listę pojazdów zapewnionych przez Wykonawcę do wykonywania usług objętych zamówieniem zgodnie, obejmującej dany pojazd, oraz w którym faktycznie postawił ten pojazd dla celów związanych z wykonywaniem umowy

 

  • PODSTAWY WYKLUCZENIA I WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

nie podlegają wykluczeniu;

spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w niniejszej specyfikacji

 

  • Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

Szczegółowy wykaz zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), pkt E  oraz załącznik do pkt E SIWZ

 

  • WADIA, FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

 

1.Wadium: wnosi się w wysokości 75 000,00 zł w formach dopuszczonych ustawą Prawo Zamówień Publicznych nr konta Zamawiającego: 23 1130 1150 0012 1266 5320 0004 ( Bank Gospodarstwa Krajowego)

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: wnosi się w wysokości 2% ceny całkowitej podanej w ofercie  w formach dopuszczonych ustawą Prawo Zamówień Publicznych,  najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za usługi : przelew/30 dni

 

Data składania ofert: 2017 - 03 - 27
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Oferta ma być złożona w języku polskim na adres:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, Ul Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków

Uwaga:
RCKiK w Krakowie przypomina, że w związku z udzielonymi dnia 23.03.2017 odpowiedziami i zmiana SIWZ, przełożony został termin składania i otwarcia ofert na dzień 10.04.2017 na godzinę 10:00 (składanie) i 11:00 (otwarcie).
Odpowiednia zmiana została przekazana do UPUE i dnia 23.03.2017r i ogłoszona pod numerem 2017/S 060-112500
Data otwarcia: 2017 - 03 - 27
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Miejsce otwarcia: j/w, pok 4,13
Termin związania ofertą: 60 dni od ostatecznej daty składania
Wynik przetargu: http://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/02/ogłosz.-o-wyborze-1.pdf
Ściągnij plik
Data: 20170427
Informacje dodatkowe:
  • INFORMACJE PODSTAWOWE

1.Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków,  ul. Rzeźnicza 11 – zwane dalej Zamawiającym, lub RCKiK www.rckik.krakow.pl

2.Tryb udzielania zamówienia:  przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP  Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164z pożn zm..), zwanej dalej UPZP

3.Osoby do kontaktu:

mgr Anna Drzymała – tel. 12  261-88-10

mgr Krzysztof Zając  – Tel. 12  261-88-18

 

  • SPOSÓB KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM:

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie się odbywało drogą elektroniczną:  a.drzymala@rckik.krakow.pl  i   k.zajac@rckik.krakow.pl (przesyłać na wskazane maile jednocześnie) lub faksem,  pisemnie, tel. 12 261-88-10,  12 261 -88 -18   fax: 12 261-88-22.

Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie lub drogą pisemną lub faksem.

Wykonawcy mogą się zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

  • Numer ogłoszenia w UPUE:

2017/S 035-063454 z 18.02.2017r

Data publikacji: 2017 - 02 - 20

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2017 - 02 - 20

Wzór karty drogowej

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2017 - 02 - 20

Protokół transportu krwi i jej składników

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2017 - 02 - 20

Rejestr transportu korespondencji wewnętrznej

Rejestr transportu kwot pieniężnych

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2017 - 04 - 12

Protokół z otwarcia

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2017 - 02 - 21

wzór umowy

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2017 - 03 - 16

Odpowiedzi do zapytań

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2017 - 03 - 23

Odpowiedzi do zapytań II

Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress