RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2013 - 07 - 11
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: do 130 tys. EUR
Przedmiot Zamówienia:

1 Skrócony opis przedmiotu zamówienia : 

 Środki dezynfekcyjne wg opisu przedmiotu zamówienia (4 części)

Szczegóły znajdują się w załączniku do pkt D, ppkt 1 SIWZ – opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do umowy)

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

-100%  cena

 

Ponadto oferowane środki dezynfekcyjne  muszą w pełni odpoweidać opisowi przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia,. Należy w szczególności załączyć zdjęcia lub  foldery oraz specyfikacje oferowanych środków dezynfekcyjnych.

Umowa zostanie zawarta z wykonawcą który łącznie w kryterium cena zdobędzie największa liczbę punktów

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień dodatkowych

 

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1.Złożonie oferty cenowej

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień dodatkowych.

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń   i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak

 

  • WADIA,  FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: nie wnosi się.

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie wnosi się

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

  • Numer ogłoszenie w BZP: 271956-2013 z dnia 11.07.2013
Data otwarcia: 2013 - 07 - 19
Informacje dodatkowe:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11
tel. 012/261 88 20, fax: 012/261 88 22

Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela się: osobiście, pisemnie, telefonicznie:

tel. (12) 261-88-10, fax (12) 261-88-22
drogą elektroniczną: a.drzymala@rckik.krakow.pl
Osoba uprawniona do kontaktu: mgr Anna Drzymała – (12) 261-88-10

Miejsce otwarcia ofert

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie,
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11, pok. 4.13

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress