RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2016 - 03 - 15
Tryb przetargu: nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych
Wartość: Ponizej 30 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Skrócony opis przedmiotu zamówienia :

Środki dezynfekcyjne

   

Szczegóły określa  załącznik  do pkt. D. ppkt 1.  SIWZ (opis przedmiotu zamówienia)

Informacje dodatkowe:

Wg SIWZ

Data składania ofert: 2016 - 03 - 23
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Data otwarcia: 2016 - 03 - 23
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Wynik przetargu: https://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2016/03/protokół_Środki_dezynfekcyjne.pdf
Ściągnij plik
Data: 20160404
Informacje dodatkowe:

1.Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie – zwane dalej Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl

2.Tryb udzielania zamówienia:  przetarg z wartością poniżej 30 000 EUR netto liczone po kursie 4,1749 z uwzględnieniem Art. 4 ust 8 UPZP  Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177  z późn. zm.), zwanej dalej UPZP, chyba że jest to wyraźnie określone inaczej.

3.Osoby do kontaktu:

mgr Krzysztof Zając – tel. 12 261 88 18

mgr Anna Drzymała – Tel. 12  261 88 10

 

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie   odbywało drogą elektroniczną:  k.zajac@rckik.krakow.pl; a.drzymala@rckik.krakow.pl  llub faksem,  pisemnie, telefonicznie, osobiście tel. 0-12 261 88 22

Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie lub drogą pisemną lub faksem. Wszystkie odpowiedzi do zapytań będą umieszczane niezwłocznie po udzieleniu odpowiedzi na stronie WWW Zamawiającego bez podawania źródła zapytania lub wniosku

 

Wykonawcy mogą sie zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż  na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień na ten sam temat, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

 

Data publikacji: 2016 - 03 - 15

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2016 - 03 - 17

Odpowiedzi do zapytań

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2016 - 03 - 20

Odpowiedzi do zapytań

Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress