RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2017 - 03 - 10
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: Do 135 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia : 

 

Część I – zamrażarka do szokowego mrożenia osocza – 1 sztuka

Część IIWitryna chłodnicza laboratoryjna  1 sztuka

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień  o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt

Szczegóły określa SIWZ

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty (dotyczy wszystkich części):

-60% (do 60 punktów)  – cena liczona proporcjonalnie

-30% (do 30 punktów) – termin realizacji dostawy

Zamawiający przyzna 5pkt za każdy tydzień skracający termin dostawy z 6 ciu tygodni (6 tygodni 0pkt, 5 tygodni 5pkt, …, mniej niż tydzień 30 pkt)

-10% wydłużenie terminu gwarancji (do 10 punktów).

Zamawiający przyzna po 5pkt za każde 6 miesięcy wydłużające gwarancje powyżej 24mcy (max 10pkt)

 

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.Złożenie oferty cenowej. Wykonawca może odnośnie danej części zamówienia złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę można złożyć na jedną lub więcej części. Zamawiający przewiduje postępowanie określone w art. 24aa UPZP

  • Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Ofertę można złożyć na jedną lub więcej części
  • Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  • Nie przewiduje się aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów ani umowy ramowej
  • Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1, ust 1b UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 pkt 12-23

4.Zamawiającynie nie przewiduje możliwości wykluczenia wykonawcy na podstawie  art. 24, ust 5  UPZP

 

  • WADIA, FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: nie wnosi się

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie wnosi sie

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

5. Formalności przy zawieraniu umowy: Umowa zostanie zawarta w najkrótszym  możliwym terminie wynikającym z PZP i przesłana   w dwóch egzemplarzach pocztą do wykonawcy. Należy odesłać jeden podpisany egzemplarz

 

Numer ogłoszenia w BZP: 41114-2017 z dnia 2017-03-10

 

 

 

 

 

 

 

Data składania ofert: 2017 - 03 - 22
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Oferta ma być w języku Polskim
Ofertę można złożyć osobiście, kurierem lub pocztą
Termin związania z ofertą: 30 dni od ostatecznej daty składania
Data otwarcia: 2017 - 03 - 22
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Wynik przetargu: http://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/03/ogłosz.-o-wyborze.doc
Ściągnij plik
Data: 20170324
Informacje dodatkowe:

1.Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków,  ul. Rzeźnicza 11 – zwane dalej Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl

2.Tryb udzielania zamówienia:  przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP  Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177  z późn. zm.), zwanej dalej UPZP

3.Osoby do kontaktu:

mgr Anna Drzymała – tel. 12  261-88-10

mgr Krzysztof Zając  – Tel. 12  261-88-18

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie    odbywało drogą elektroniczną:  a.drzymala@rckik.krakow.pl, Sekretariat@rckik.krakow.pl  i   k.zajac@rckik.krakow.pl lub faksem:  tel. 0-12 261-88-10,  12 261 -88 -18   fax: 012 261-88-22 (proszę wysyłać zapytania na co najmniej dwa adresy e-mailowe)

Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie lub drogą pisemną lub faksem

 

Wykonawcy mogą sie zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

 

Data publikacji: 2017 - 03 - 10

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2017 - 03 - 16

Odpowiedzi do zapytań część I

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2017 - 03 - 16

Odpowiedzi do zapytań część II

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2017 - 03 - 23

Protokół z otwarcia

Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress