Sprzedaż i dostawa testów do IVD do wykrywania • Ag HBs (wraz z testami potwierdzenia) • HIV Ag/Ab • anty-HCV • anty- Treponema pallidum

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2016 - 07 - 13
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: Powyżej 135 000,00 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Sprzedaż i dostawa testów do IVD do wykrywania

 • Ag HBs (wraz z testami potwierdzenia)
 • HIV Ag/Ab
 • anty-HCV
 • anty- Treponema pallidum

metodą automatyczną ze wszystkimi niezbędnymi materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi

oraz dzierżawa fabrycznie nowych  automatycznych systemów diagnostycznych z całkowitym i kompletnym oprzyrządowaniem

 

1.Wykonawca dostarczy odczynniki i materiały zużywalne do wykonania 500 000 oznaczeń  każdego testu w ciągu 48 miesięcy od momentu rozpoczęcia realizacji Umowy do momentu    wykorzystania testów z opcją zmiany wielkości  zamówienia o – 20% lub do terminu     zakończenia Umowy .

2.Wykonawca wydzierżawi i dostarczy do siedziby Zamawiającego na własny koszt automatyczny system do diagnostyki umożliwiający zbadanie i zwolnienie 500-700 donacji (2000-2800 testów) w czasie nie dłuższym niż 10 godzin (minimum 200 badań/godzina)   i w czasie regulaminowego czasu pracy laboratorium określonego przez Zamawiającego.

3.Wszystkie oferowane odczynniki i instalowane urządzenia muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu na terenie UE (świadectwa CE).

Szczegóły określa  załącznik  do pkt. D. ppkt 1.  SIWZ (opis przedmiotu – zał. nr 2 do umowy zamówienia) oraz wzór umowy

Informacje dodatkowe:
 • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

60% cena (maksymalnie 60 punktów). Oceniana będzie cena całej oferty

Kryteria jakościowe – dodatkowo do 40 punktów (tabela poniżej)

L.P oceniany parametr Sposób opisu Ilośc punktów
1 kalibracja odczynników nie częściej niż przy zmianie serii Tak/Nie Tak – 10

Nie – 0

2 wydajność analizatora Podać ilość badań na godzinę Największa ilość – 10

Mniejsza ilośc – 0

3 ilość testów w pojedynczym konfekcjonowanym opakowaniu większe opakowanie/

mniejsze opakowanie

Największe-6 punktów

Mniejsze -0  punktów

 

4 rejestracja wszystkich operacji wykonanych przez systemy i możliwość archiwizowania wszystkich danych

z urządzeń na nośnikach cyfrowych

Tak/Nie Tak – 6

Nie – 0

5 chłodzenie odczynników w analizatorach Tak/Nie Tak – 4

Nie – 0

6 pozytywna ocena przydatności testów

z IH i T dla krwiodawstwa

Tak/Nie Tak – 2

Nie – 0

7 brak końcówek jednorazowych do materiału badanego Tak/Nie Tak – 2

Nie – 0

 

 

 • WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.Złożenie oferty cenowej

 1. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
 2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1  UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń      i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak

 

Pozostałe szczegóły określa SIWZ

 

 • WADIA, FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: wnosi się w wysokości 200 000,00 zł w formach dopuszczonych ustawą Prawo Zamówień Publicznych  (nr konta zamawiającego: 23 1130 1150 0012 1266 5320 0004, Bank Gospodarstwa Krajowego)

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: wnosi się w wysokości 2% ceny całkowitej podanej w ofercie  w formach dopuszczonych ustawą Prawo Zamówień Publicznych,  najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

 • Numer ogłoszenia w Dz. UE: 2016/S 133-240071 z 13.07.2016

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:240071-2016:TEXT:PL:HTML

 

 • Zamówienia dodatkowe i uzupełniające:

Zamawiający dopuszcza składanie zamówień uzupełniających w zakresie zwiększenia ilości odczynników w zakresie do 20% wartości umowy brutto zamówienia podstawowego.

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień dodatkowych.

 

Data składania ofert: 2016 - 08 - 30
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Data otwarcia: 2016 - 08 - 30
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia 11:00
Wynik przetargu: https://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2016/07/ogłosz.-o-wyborze-8.pdf
Ściągnij plik
Informacje dodatkowe:

 

1.Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków,  ul. Rzeźnicza 11 – zwane dalej Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl

2.Tryb udzielania zamówienia:  przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP  Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177  z późn. zm.), zwanej dalej UPZP

3.Osoby do kontaktu:

mgr Anna Drzymała – tel. 12  261-88-10

mgr Krzysztof Zając  – Tel. 12  261-88-18

 

4.SPOSÓB KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie się odbywało drogą elektroniczną:  a.drzymala@rckik.krakow.pl  lub  k.zajac@rckik.krakow.pl lub faksem,  pisemnie, telefonicznie, osobiście tel. 12 261-88-10,  12 261 -88 -18   fax: 12 261-88-22

Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie lub drogą pisemną lub faksem

 

Wykonawcy mogą sie zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

Data publikacji: 2016 - 07 - 13 Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2016 - 08 - 19

Odpowiedzi z dnia 19.08.2016

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2016 - 08 - 19

Rzuty pomieszczeń

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2016 - 08 - 19

Instrukcje nadesłane jako część pytania Wykonawcy

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2016 - 08 - 19

Instrukcje nadesłane jako część pytania Wykonawcy

Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress