Specjalistyczne usługi polegające na kompleksowej obsłudze systemów informatycznych RCKiK w Krakowie

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2016 - 07 - 15
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: Do 135 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:
  1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

1 Opis przedmiotu zamówienia : 

Specjalistyczne usługi polegające na kompleksowej obsłudze systemów informatycznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, w tym w szczególności systemów firmy Asseco Poland S.A. – Bank Krwi z pomocniczymi modułami obsługi księgowości, kadr i magazynu; a także systemu poczty elektronicznej, systemów replikacji  danych, systemów  monitoringu urządzeń termostatowych oraz aplikacji biurowych opartych na oprogramowaniu Microsoft.  Dodatkowo usługi fizycznych przeglądów konserwacji i obsługi urządzeń komputerowych w tym serwerów specjalistycznych.

Szczegóły określa  także wzór umowy oraz załącznik do pkt D, ppkt 1 SIWZ

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

-90% cena ( do 9 punktów)

-10 % (1 punkt dodatkowo)  Potwierdzona  certyfikatem nie starszym niż rok na dzień skladania ofert wystawionym przez autoryzowanego partnera IBM znajomość systemu Cognos Report Studio  z zakresu :

-IBM Cognos Report Studio Author Proffesional Reports Fundamentials przynajmniej dla dwóch informatyków

-IBM Cognos BI Administration przynajmniej dla jednego informatyka

 

Szczegóły rozliczeń usług będących przedmiotem niniejszego postępowania  określa wzór umowy

 

Ponadto oferowane usługi  muszą w pełni odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia. Weryfikacja jakości proponowanej usługi odbędzie się na podstawie dołączonej przez Wykonawców do oferty przetargowej dokumentacji

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.

 

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.Złożenie oferty cenowej

  1. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.
  2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń    i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak

Szczegóły określa SIWZ

 

  • WADIA, FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium:  nie wnosi się ,

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: wnosi się w wysokości 1% wartości umowy brutto, najpóźniej w dniu zawarcia umowy

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

Numer ogloszenia w BZP: 139705-2016 z dnia 15.07.2016

Data składania ofert: 2016 - 07 - 26
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00

Uwaga - poprawna data składania i otwarcia ofert to 26.07.2016 - w SIWZ jest data 25.07.2016 - pomyłka. Dane w BZP poprawne.
Data otwarcia: 2016 - 07 - 26
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Wynik przetargu: https://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2016/07/ogłosz.-o-wyborze-4.pdf
Ściągnij plik
Data: 20160816
Informacje dodatkowe:

1.Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków,  ul. Rzeźnicza 11 – zwane dalej Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl

2.Tryb udzielania zamówienia:  przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP  Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy       z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177  z późn. zm.), zwanej dalej UPZP

3.Osoby do kontaktu:

mgr Anna Drzymała – tel. 12  261-88-10

mgr Krzysztof Zając  – Tel. 12  261-88-18

 

Wykonawcy mogą sie zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

Data publikacji: 2016 - 07 - 15

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2016 - 07 - 21

Odpowiedzi do zapytań

Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress