Specjalistyczne usługi polegające na kompleksowej obsłudze systemów informatycznych RCKiK w Krakowie

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2014 - 06 - 30
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: powyżej 30 000,00 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Specjalistyczne usługi polegające na kompleksowej obsłudze systemów informatycznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, w tym w szczególności systemów firmy Asseco Poland S.A. – Bank Krwi z pomocniczymi modułami obsługi księgowości, kadr i magazynu; a także systemu poczty elektronicznej, systemów replikacji  danych, systemów  monitoringu urządzeń termostatowych oraz aplikacji biurowych opartych na oprogramowaniu Microsoft.  Dodatkowo usługi fizycznych przeglądów konserwacji i obsługi urządzeń komputerowych w tym serwerów specjalistycznych.

Szczegóły określa  także wzór umowy oraz załącznik do pkt D, ppkt 1 SIWZ

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

-100% cena

Szczegóły rozliczeń usług będących przedmiotem niniejszego postępowania  określa wzór umowy

Ponadto oferowane usługi  muszą w pełni odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia. Weryfikacja jakości proponowanej usługi odbędzie się na podstawie dołączonej przez Wykonawców do oferty przetargowej dokumentacji

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień dodatkowych

 

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1.Złożonie oferty cenowej

    1. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

    2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń   i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak

 

  • WADIA,  FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium:  wnosi się w wysokości 5000,00 zł w formach dopuszczonych ustawą Prawo zamówień Publicznych, nr konta: 11 1240 4722 1111 0000 4860 5113, bank Pekao SA, tytułem „wadium-informatyka”

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: wnosi się w wysokości 2% wartości umowy brutto, najpóźniej w dniu zawarcia umowy

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

Numer ogłoszenia w BZP: 217104-2014 z 30.06.2014r

 

Data otwarcia: 2014 - 07 - 15
Informacje dodatkowe:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11
tel. 012/261 88 20, fax: 012/261 88 22

Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela się: osobiście, pisemnie, telefonicznie:

tel. (12) 261-88-10, fax (12) 261-88-22
drogą elektroniczną: a.drzymala@rckik.krakow.pl
Osoba uprawniona do kontaktu: mgr Anna Drzymała – (12) 261-88-10

Miejsce otwarcia ofert

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie,
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11, pok. 4.13

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress