RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2017 - 01 - 19
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: Do 135 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

 

  • PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1Opis przedmiotu zamówienia :  

Część I

Rękawice niesterylne, bezpudrowe, lateksowe, teksturowana na całej powierzchni lub końcówkach palców – 150 000 sztuk

– kształt rękawicy uniwersalny niezróżnicowany na dłoń prawa i lewą

– Rozmiary: S, M, L, , AQL  1,5 lub mniejsze dla wszystkich rozmiarów, poziom protein poniżej 50µg/g.  Grubość pojedynczej ścianki palca 0,13-0,15 mm; dłoni 0,12-0,14  mm dla wszystkich rozmiarów.

-Rękawica ma spełniać wymogi środka ochrony indywidualnej klasy III (należy dołączyć certyfikat jednostki notyfikowanej uprawnionej do przeprowadzania odpowiednich badań i wydawania certyfikatów lub inny równoważny dowód potwierdzający spełnienie tego wymogu). Rękawice mają spełniać normę PN-EN 455-1,2,3,4 (należy dołączyć certyfikat jednostki notyfikowanej uprawnionej do przeprowadzania odpowiednich badań i wydawania certyfikatów lub inny równoważny dowód potwierdzający spełnienie tego wymogu).

Rękawice mają być odporne na przenikanie związków chemicznych wg normy EN 374-3 (należy dołączyć badania jednostki uprawnionej do przeprowadzania odpowiednich badań). Siła zrywu przed starzeniem min 8,0N dla wszystkich rozmiarów (dołączyć do oferty materiały z których wynika ten parametr)

-Opakowanie jednostkowe 50, 100  lub 200 sztuk, na opakowaniu powinny być umieszczone: data  produkcji, termin ważności, nr serii, nazwa producenta, rozmiar, informacja w języku polskim, znak CE

 

Część II

Rękawice niesterylne, bezpudrowe, wykonane z syntetycznego kauczuku nitrylowego, polimeryzowane – 650 000 sztuk

-Teksturowane końcówki palców , kształt rękawicy uniwersalny niezróżnicowany na dłoń prawa i lewą.

-Rozmiary: S, M, L, . AQL  1,5 lub mniejsze dla wszystkich rozmiarów. Grubość pojedynczej ścianki palca 0,10-0,11 mm; dłoni 0,06-0,07 mm dla wszystkich rozmiarów.

-Rękawica ma spełniać wymogi środka ochrony indywidualnej klasy III (należy dołączyć certyfikat jednostki notyfikowanej uprawnionej do przeprowadzania odpowiednich badań i wydawania certyfikatów lub inny równoważny dowód potwierdzający spełnienie tego wymogu). Rękawice mają spełniać normę PN-EN 455 1,2,3,4 – (należy dołączyć certyfikat jednostki notyfikowanej uprawnionej do przeprowadzania odpowiednich badań i wydawania certyfikatów lub inny równoważny dowód potwierdzający spełnienie tego wymogu). Rękawice mają być odporne na przenikanie związków chemicznych wg normy EN 374-3,  (należy dołączyć badania jednostki uprawnionej do przeprowadzania odpowiednich badań)

-Siła zrywu przed starzeniem min 6,0N dla wszystkich rozmiarów (dołączyć do oferty materiały z których wynika ten parametr)

-Opakowanie jednostkowe 50, 100 lub 200 sztuk, na opakowaniu powinny być umieszczone: data  produkcji, termin ważności, nr serii, nazwa producenta, rozmiar, informacja w języku polskim, znak CE

 

Dotyczy obydu części:

Należy dołączyć po jednym opakowaniu rękawic w rozmiarze S lub M (zarówno z nitrylu jak i lateksowych)

Należy dołączyć materiały producenta z których wynika spełnienie opisu przedmiotu zamówienia (np. karty charakterystyki, foldery, katalogi, badania producenta, badania instytucji notyfikowanych lub równoważnych) – dotyczy obydwu rodzajów rękawic
Nie dopuszcza się rękawic, wyprodukowanych wcześniej niż 8 miesięcy przed dostawą do Zamawiającego

 

 Zamawiający nie przewiduje składania zamówień  o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty (dotyczy wszystkich części):

1.)-60% (do 6 punktów)  – cena liczona proporcjonalnie

2.)-10% (do 1 punktu) – termin realizacji dostaw do 3 dni kalendarzowych (1 punkt); do 5 dni kalendarzowych (0,5 pkt) . (nieprzekraczalny termin realizacji to 10 dni kalendarzowych)

3.)-10% termin przydatności do użycia (1 punkt). 1 punkt otrzymuje wykonawca, który zaoferuje termin przydatności do użycia min 36 miesięcy od dostawy do Zamawiającego. 0,5 pkt otrzymuje wykonawca który zaoferuje termin przydatności do użycia min 24 miesiące od dostawy do Zamawiającego Minimalny termin przydatności do użycia to 12 miesięcy od dostawy.

4.)-10% (1 punkt) AQL równe lub mniejsze  niż 1.0 (np. 0,5, 1,0)

5.)-5% (0,5 punktu) grubość ścianki rękawic taka jak w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się grubość ścianki rękawic do 15% większą niż maksymalna grubość opisana w opisie przedmiotu zamówienia i 15% mniejszą od odpowiednich grubości minimalnych  (dotyczy zarówno rękawic lateksowych jak i nitrylowych oraz palca i dłoni), jednakże wtedy wykonawca nie otrzymuje dodatkowego punktu. Aby otrzymać punkt w tym kryterium wszystkie wymiary dla danej części muszą się zmieścić w pierwotnych ramach dopuszczonych przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia

Przykład: wykonawca zaoferował rękawice lateksowe o grubości ścianki palca 0,15mm/dłoni 0,14mm – otrzymuje 0,5 punktu

Przykład: wykonawca zaoferował rękawice lateksowe o grubości ścianki palca 0,16mm/dłoni 0,14mm – otrzymuje 0 punktów

6.)-5% Siła zrywu (0,5 punktu): dla rękawic lateksowych przed starzeniem min 8,5N a dla nitrylowych min 8,0N

 

 

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1.Złożenie oferty cenowej. Wykonawca może odnośnie danej części zamówienia złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę można złożyć na jedną lub więcej części . Zamawiający przewiduje postępowanie określone w art. 24aa UPZP

  1. Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Ofertę można złożyć na jedną lub więcej części
  2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  3. Nie przewiduje się aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów ani umowy ramowej
  4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1, ust 1b UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 pkt 12-23

4.Zamawiającynie nie przewiduje możliwości wykluczenia wykonawcy na podstawie  art. 24, ust 5  UPZP

 

 

  • WADIA,  FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

 

1.Wadium: nie wnosi sie

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie wnosi sie

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

5. Formalnosci przy zawieraniu umowy: Umowa zostanie zawarta w najkrótszym  możliwym terminie wynikającym z PZP i przesłana                  w dwóch egzemplarzach pocztą do wykonawcy. Należy odesłać jeden podpisany egzemplarz

 

Numer Ogłoszenia w BZP:

Ogłoszenie nr 11270 – 2017 z dnia 2017-01-19 r.

 

 

 

 

 

Data składania ofert: 2017 - 01 - 27
Godzina składania ofert: Godzina składania 10:00
Adres: Ul Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków
Język Oferty: Polski
Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert
Data otwarcia: 2017 - 01 - 27
Godzina otwarcia: 11:00
Wynik przetargu: http://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2017/01/ogłosz.-o-wyborze.pdf
Ściągnij plik
Data: 20170209
Informacje dodatkowe:

INFORMACJE PODSTAWOWE

 

1.Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków,  ul. Rzeźnicza 11 – zwane dalej Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl

2.Tryb udzielania zamówienia:  przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP  Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy        z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177  z późn. zm.), zwanej dalej UPZP

3.Osoby do kontaktu:

mgr Anna Drzymała – tel. 12  261-88-10

mgr Krzysztof Zając  – Tel. 12  261-88-18

 

 

SPOSÓB KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM

 

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie    odbywało drogą elektroniczną:  a.drzymala@rckik.krakow.pl, Sekretariat@rckik.krakow.pl  i   k.zajac@rckik.krakow.pl lub faksem:  tel. 0-12 261-88-10,  12 261 -88 -18   fax: 012 261-88-22 (proszę wysyłać zapytania na co najmniej dwa adresy e-mailowe)

Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie lub drogą pisemną lub faksem

 

Wykonawcy mogą sie zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 

 

Data publikacji: 2017 - 01 - 19

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2017 - 01 - 20

Sprostowanie – poprawa omyłki w przedmiocie zamówienia i kryteriach wyboru najkorzystniejszej oferty

Numer sprostowania w BZP: 11459-2017 z 20.01.2017

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2017 - 01 - 24

Odpowiedzi do zapytań

Zamawiający przypomina o umieszczeniu w ofercie deklaracji terminu dostaw do Zamawiającego.

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2017 - 01 - 27

Protokół z otwarcia

Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress