RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2016 - 01 - 20
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: do 135 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia :

Rękawice niesterylne, bezpudrowe, lateksowe, teksturowana na całej powierzchni lub końcówkach palców – 150 000 sztuk

– kształt rękawicy uniwersalny niezróżnicowany na dłoń prawa i lewą

– Rozmiary: S, M, L, XL, AQL 1,0 dla wszystkich rozmiarów, poziom protein poniżej 50µg/g. Grubość pojedynczej ścianki palca 0,13-0,15 mm; dłoni 0,12-0,14  mm dla wszystkich rozmiarów.

-Rękawica ma spełniać wymogi środka ochrony indywidualnej klasy III (należy dołączyć certyfikat jednostki notyfikowanej uprawnionej do przeprowadzania odpowiednich badań i wydawania certyfikatów). Rękawice mają spełniać normę PN-EN 455 (należy dołączyć certyfikat jednostki notyfikowanej uprawnionej do przeprowadzania odpowiednich badań i wydawania certyfikatów lub deklaracje producenta).

Rękawice mają być odporne na przenikanie związków chemicznych wg normy EN 374-3 ( min na izopropanol 70%) (należy dołączyć badania jednostki uprawnionej do przeprowadzania odpowiednich badań)

-Opakowanie jednostkowe 100 sztuk, na opakowaniu powinny być umieszczone: data  produkcji, termin ważności, nr serii, nazwa producenta, rozmiar, informacja w języku polskim, znak CE

 

Rękawice niesterylne, bezpudrowe, wykonane z syntetycznego kauczuku nitrylowego, polimeryzowane – 550 000 sztuk

-Teksturowane końcówki palców , kształt rękawicy uniwersalny niezróżnicowany na dłoń prawa i lewą.

-Rozmiary: S, M, L, XL. AQL 1,0 dla wszystkich rozmiarów. Grubość pojedynczej ścianki palca 0,10-0,11 mm; dłoni 0,06-0,07 mm dla wszystkich rozmiarów.

-Rękawica ma spełniać wymogi środka ochrony indywidualnej klasy III (należy dołączyć certyfikat jednostki notyfikowanej uprawnionej do przeprowadzania odpowiednich badań i wydawania certyfikatów). Rękawice mają spełniać normę PN-EN 455 – (należy dołączyć certyfikat jednostki notyfikowanej uprawnionej do przeprowadzania odpowiednich badań i wydawania certyfikatów lub deklaracje producenta). Rękawice mają być odporne na przenikanie związków chemicznych wg normy EN 374-3, (min na izopropanol 70%) (należy dołączyć badania jednostki uprawnionej do przeprowadzania odpowiednich badań )

-Siła zrywu przed starzeniem min 8,0N dla wszystkich rozmiarów (dołączyć materiały z których wynika ten parametr)

-Opakowanie jednostkowe 100 sztuk, na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, nr serii, nazwa producenta, rozmiar, informacja w języku polskim, znak CE

 

Należy dołączyć po jednym opakowaniu rękawic w rozmiarze S lub M (zarówno z nitrylu jak i lateksowych)

Należy dołączyć materiały producenta z których wynika spełnienie opisu przedmiotu zamówienia (np. karty charakterystyki, foldery, katalogi, badania producenta) – dotyczy obydwu rodzajów rękawic

Informacje dodatkowe:

1.Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

-90% cena (maksymalnie 9 punktów)

-10% termin realizacji dostaw do 5 dni od złożenia zamówienia (1 punkt dodatkowo) . W przypadku nieprzyznania punktu w tym kryterium termin realizacji dostaw wynosić będzie 10 dni

Ponadto oferowane dostawy muszą w pełni odpoweidać opisowi przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia

 

2.WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1.Złożonie oferty cenowej

  1. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
  2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZ

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 UPZP

 

 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń    i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak

 

3.WADIA, FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

  • Wadium: wnosi się w wysokości 2 000,00 zł w formach dopuszczonych ustawą Prawo zamówień Publicznych (nr konta: 23 1130 1150 0012 1266 5320 0004, Bank Gospodarstwa Krajowego)
  • Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie wnosi się
  • Waluta w której ma być złożona oferta: PLN
  • Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

4.Zamówienia uzupełniające: nie przewiduje się

 

5.Numer ogłoszenie w BZP: 13194-2016 z dnia 20.01.2016

 

Data składania ofert: 2016 - 01 - 29
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Data otwarcia: 2016 - 01 - 29
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Wynik przetargu: https://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2016/01/ogłosz.-o-wyborze.pdf
Ściągnij plik
Data: 20160204
Informacje dodatkowe:

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie   odbywało drogą elektroniczną:  a.drzymala@rckik.krakow.pl  lub k.zajac@rckik.krakow.pl lub faksem,  pisemnie, telefonicznie, osobiście tel. 0-12 261-88-10,  12 261 -88 -18   fax: 012 261-88-22

Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie lub drogą pisemną lub faksem

 

Wykonawcy mogą sie zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Data publikacji: 2016 - 01 - 20

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2016 - 01 - 26

Odpowiedzi do zapytań

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2016 - 01 - 26

Wyjaśnienia do SIWZ

Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress