Przywileje honorowych dawców

Honorowy Dawca Krwi – przywileje


Każdy krwiodawca, który zarejestruje się w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi i odda dobrowolnie, honorowo – nieodpłatnie krew otrzymuje tytuł „Honorowego Dawcy Krwi”.

Honorowemu Dawcy Krwi poza tytułem i legitymacją [pobierz wzór] przysługuje:
- posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4500 kcal;
- bezpłatne wyniki badań diagnostycznych (grupa krwi, morfologia, badania markerów czynników zakaźnych przenoszonych przez krew) - wyniki badań można odebrać po 7 dniach od oddania krwi;
- zwrot kosztów zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. nr 60 poz. 281 z późn. zm.; Ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.;
- zwrot kosztów przejazdu do najbliższej placówki publicznej służby krwi (RCKiK lub OT);
- karta identyfikacyjna grupy krwi (po co najmniej trzykrotnym oddaniu krwi);
- ulga podatkowa - odliczenie wartości oddanej krwi od dochodu ( Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku od osób fizycznych ); - dzień wolny od nauki lub pracy – w dniu oddania ( § 12 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. Dz. U. nr 60 z 1996 r. poz. 281) W przypadku niezakwalifikowania się do oddania krwi lub w przypadku zgłoszenia się na badania kontrolne dzień wolny nie przysługuje, wydawane jest wówczas zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w pracy lub w szkole na czas określony.

Krwiodawca po oddaniu co najmniej 5 litrów krwi (kobiety), 6 litrów(mężczyźni) lub odpowiadające tej objętości ilości innych składników krwi może otrzymać legitymację i tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”.

Tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” nadawany jest przez PCK na podstawie wniosku [Pobierz plik]. Wypełniony wniosek z potwierdzeniem przez RCKiK lub OT ilości oddanej krwi lub jej składników należy przekazać do Małopolskiego Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża przy ul. Studenckiej 19 w Krakowie.

Nazwa i wzór odznaki Ilość oddanej krwi w litrach
Kobiety Mężczyźni
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi 3 º
5 6
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi 2 º
10 12
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi 1 º
15 18
Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi przysługują następujące przywileje : - korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej; ( http://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-oddzialow/komunikat-w-sprawie-zmian-zasad-udzielania-swiadczen-osobom-posiadajacym-szczegolne-uprawnienia,7.html ) - bezpłatne zaopatrzenie w leki podstawowe i uzupełniające do wysokości urzędowych limitów cen oraz bezpłatne leki które ZHDK może stosować w związku z oddaniem krwi (lista leków ustalana jest przez Ministerstwo Zdrowia) – receptę na leki wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz specjalista. W celu otrzymania recepty i podczas jej realizacji należy okazać dokument potwierdzający uprawnienie (Legitymację Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi); - bezpłatne przejazdy komunikacją miejską dla ZHDK 1 º (dotyczy miasta Krakowa, Nowego Sącza, Tarnowa i Zakopanego - dwie linie). W Tarnowie Honorowi Dawcy Krwi przez okres 30 dni od daty każdorazowego oddania krwi udokumentowanego przez punkt krwiodawstwa w legitymacji HDK mogą korzystać bezpłatnie z komunikacji miejskiej - Uchwała nr XLV/607/2010.

Warunki wydania biletu wolnej jazdy :

- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie : osoby, które oddały bezpłatnie co najmniej 18 litrów (mężczyźni) / 15 litrów (kobiety) krwi pełnej lub odpowiadającą tej objętości ilość innych składników krwi, imienny bilet wolnej jazdy wydawany jest przez Gminę Miejską Kraków na podstawie legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi (wg wzoru określonego przez Ministra Zdrowia) – wydawanie bezpłatnych imiennych biletów wolnej jazdy zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Krakowa Nr XXI/231/11 odbywa się w Punkcie Sprzedaży Biletów przy ul. Podwale 3/5 (w godz. 07:00 – 19:00) oraz przy ul. Wawrzyńca 13 pokój 22 (w godz. 07:00 – 14:00);

- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Nowym Sączu (Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza Nr XVIII/202/2015 z dn. 15.12,2015 r.): honorowi dawcy krwi, którzy oddali min. 18 litrów (mężczyźni)/8 litrów (kobiety) krwi i co najmniej raz w roku kalendarzowym po otrzymaniu uprawnienia do bezpłatnego przejazdu honorowo oddadzą krew w ilości 450 ml oraz krwiodawcy, którzy osiągnęli wymagane minimum, a ze względów zdrowotnych nie mogą oddać krwi – na podstawie imiennego biletu elektronicznego wydanego przez MPK. Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej dotyczą krwiodawców zameldowanych na pobyt stały w Nowym Sączu oraz zameldowanych w gminach, z którymi Prezydent Miasta Nowego Sącza zawarł porozumienie międzygminne w sprawie powierzenia zadań lokalnego transportu zbiorowego w zakresie wykonywania regularnych przewozów środkami komunikacji miejskiej.

- Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Tarnowie : Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi po oddaniu co najmniej 15 litrów (kobiety)/ 18 litrów (mężczyźni) krwi lub odpowiadające tej objętości ilości innych składników krwi – legitymacja Honorowego Dawcy Krwi ze zdjęciem stwierdzająca nadanie odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” 1 º oraz dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy lub specjalny bilet wydany przez Gminę Miasta Tarnowa na wniosek osoby uprawnionej. Zasłużony Honorowy Dawca Krwi może otrzymać tytuł „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Tytuł i odznaczenie nadawane są w uznaniu za wybitne zasługi na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz działalności w ruchu krwiodawstwa. Tytuł nadawany jest przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, przysługuje po oddaniu co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającej tej objętości ilości innych jej składników. Kryteria nadawania odznaki „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu” zostały opracowane przez Prezydium Krajowej Rady HDK PCK. Aby otrzymać tytuł i odznakę należy złożyć wniosek w PCK [ POBIERZ ]

Nazwa i wzór odznaki Ilość oddanej krwi w litrach
Kobiety Mężczyźni
"Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu"
18 20

Podstawą przeliczenia składników krwi jest Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie równoważnej ilości innych składników krwi, których oddanie umożliwia dawcy krwi otrzymanie tytułów i odznak honorowych (Dz. U 21/2006, poz. 163): http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20060210163

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress