RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2016 - 06 - 03
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: Pow 30 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Usługa przechowania  próbek archiwizacyjnych osocza w temperaturze poniżej -25OC

 

  1. Wobec wykonawcy wymaga się stosowania zasad GMP oraz posiadania certyfikatu GIF i zgody na wytwarzanie. Wykonawca złoży jako załącznik do oferty potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopie zezwolenia na wytwarzanie/magazynowanie i transport/ i certyfikatu GMP wydanego przez GIF)
  2. Próbki archiwizacyjne mają być przechowywane w temperaturze poniżej – 25OC, ale nie niższej niż – 40OC, a transportowane w temperaturze poniżej – 22OC ale nie niższej niż – 40OC
  3. Pomieszczenia których przechowuje się osocze i próbki osocza mają mieć stały monitoring temperatur oraz zapis ciągły temperatury przechowywania.
  4. Próbki archiwizacyjne mają być odizolowane od innych materiałów mogących być źródłem czynników zakaźnych
  5. Wykonawca ma obowiązek zgłaszania wszelkich odchyleń zaistniałych w trakcie przechowywania osocze i próbek osocza, w tym w szczególności wzrostu temperatury przechowywania, awarii urządzeń lub instalacji mrożniczych, przeniesieniem osocza lub próbek archiwizacyjnych osocza do innych pomieszczeń.
  6. Dostęp do osocza lub próbek osocza mają mieć jedynie osoby upoważnione przez Wykonawcę/brak dostępu osób niezatrudnionych u Wykonawcy.
Informacje dodatkowe:

1.Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

– 90 % cena przechowania  próbek osocza

– 10% – zapewnienie darmowego transportu próbek osocza

Szczegóły rozliczeń usług transportu określa wzór umowy

 

Ponadto oferowane usługi  muszą w pełni odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia. Weryfikacja jakości proponowanej usługi odbędzie się na podstawie dołączonej przez Wykonawców do oferty przetargowej dokumentacji oraz ewentualnego auditu.

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia oraz oświadczenia w załączniku do pkt D, ppkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających

 Zamawiający nie przewiduje składania zamówień dodatkowych.

 Zamawiający ze względu na bardzo specjalistyczny rodzaj usługi nie dopuszcza wykonywanie usług przez podwykonawców

 

2.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.Złożonie oferty cenowej

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń     i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak

 

3.WADIA, FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: wnosi się w wysokości 5 000,00 zł w formach dopuszczalnych ustawą PZP

nr konta: 23 1130 1150 0012 1266 5320 0004  Bank Gospodarstwa Krajowego

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie wnosi się

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

Data składania ofert: 2016 - 06 - 14
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Data otwarcia: 2016 - 06 - 14
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Wynik przetargu: https://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2016/06/ogłosz.-o-wyborze.pdf
Ściągnij plik
Data: 20160620
Informacje dodatkowe:
  1. INFORMACJE PODSTAWOWE

 

1.Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków,  ul. Rzeźnicza 11 – zwane dalej Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl

2.Tryb udzielania zamówienia:  przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP  Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy                  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177  z późn. zm.), zwanej dalej UPZP

3.Osoby do kontaktu:

mgr Anna Drzymała – tel. 12  261-88-10

mgr Krzysztof Zając  – Tel. 12  261-88-18

SPOSÓB KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie    odbywało drogą elektroniczną:  a.drzymala@rckik.krakow.pl  lub  k.zajac@rckik.krakow.pl lub faksem,  pisemnie, telefonicznie, osobiście tel. 0-12 261-88-10,  12 261 -88 -18   fax: 012 261-88-22

Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie lub drogą pisemną lub faksem

 

Wykonawcy mogą sie zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 

Nr ogłoszenia w BZP: 68331-2016z 03.06.2016r

Data publikacji: 2016 - 06 - 03

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2016 - 06 - 03

Wzór umowy

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2016 - 06 - 03

Zał nr 1 do umowy

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2016 - 06 - 03

Zał nr 2 do umowy

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2016 - 06 - 09

Sprostowanie

Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress