RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2013 - 10 - 30
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: do 130 tys. EUR
Przedmiot Zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia : 

  1. Rękawice lateksowe, bez pudrowe, jednorazowe , niejałowe, teksturowane z wewnętrzna warstwą polimerową posiadające rolowany rant ,uniwersalny kształt, nie zróżnicowane na prawą i lewą, długość 240 – 250 mm, grubość w palcach 220 mikrometrów ,grubość w dłoni 170, mikrometrów , wytrzymałość na rozciąganie min. 9 newtonów , posiadają znak CE, rozmiary S, M ,L ). Na opakowaniu jednostkowym w sposób widoczny i jednoznaczny ma być podany rozmiar rękawic.

500 opakowań po 100 sztuk lub 333 opakowania po 150 sztuk lub 250 opakowań po 200 sztuk (ofertę należy sporządzić w odniesieniu do 50 000 rękawic)

  1. Rękawice zabiegowo-diagnostyczne, niejałowe, bez pudrowe, wykonane z nitrylu, o teksturowanych końcówkach palców, w kolorze niebieskim o bardzo dużej elastyczności, w rozmach S ,M, L, grubość palca ok. 0,12 mm, AQL 1,0.). Na opakowaniu jednostkowym w sposób widoczny i jednoznaczny ma być podany rozmiar rękawic..

5 500 opakowań po 100 sztuk lub 3 666 opakowań po 150  sztuk lub 2 250 opakowań po 200 sztuk (ofertę należy sporządzić w odniesieniu do 550 000 rękawic)

Do oferty należy dołączyć aktualne protokoły badań producenta wydane nie później niż z 2012 r. potwierdzające powyższe parametry

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

-100%  cena

Ponadto oferowane dostawy muszą w pełni odpoweidać opisowi przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia

 

  

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień dodatkowych.

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1.Złożonie oferty cenowej

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń  i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak

  • WADIA,  FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: nie wnosi się

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie wnosi się

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

  • Numer ogłoszenia w BZP: 441646-2013 z dnia : 30.10.2013r
Data otwarcia: 2013 - 11 - 08
Informacje dodatkowe:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11
tel. 012/261 88 20, fax: 012/261 88 22

Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela się: osobiście, pisemnie, telefonicznie:

tel. (12) 261-88-10, fax (12) 261-88-22
drogą elektroniczną: a.drzymala@rckik.krakow.pl
Osoba uprawniona do kontaktu: mgr Anna Drzymała – (12) 261-88-10

Miejsce otwarcia ofert

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie,
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11, pok. 4.13

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress