Odczynniki i krwinki wzorcowe do badań immunotransfuzjologicznych

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2015 - 12 - 02
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: do 134 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Dostawa 47 000 sztuk nożyków do zgrzewarki TSCDII firmy TERUMO

 

Link do SIWZ (proszę skopiować w całości i wkleić w przegladarke)

http://www.rckik.krakow.pl/site_media/assets/bip/SIWZ_ZP_15-15.pdf

 

Odpowiedzi do zapytań:

 

Pytanie:  

Dotyczy pkt. 1.2 Części D SIWZ, Opis przedmiotu

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dla nożyków do zgrzewarki TSCD II do jałowego łączenia drenów, które nie zostały zaklasyfikowane przez Wytwórcę jako wyrób medyczny, ani nie stanowią aktywnego wyposażenia, w związku z czym nie jest wymagane jego oznakowanie znakiem CE, Wykonawca przedłożył wraz z ofertą oświadczenie producenta nożyków zawierające niniejszą informację?

 

Odpowiedź:

Tak

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

– 50% cena.

– 50% jakość

Ponadto oferowane dostawy (całość przedmiotu zamówienia) muszą w pełni odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia. Weryfikacja odbędzie się na podstawie dołączonej dokumentacji oraz niezbędnych opinii wydanych przez IHIT lub WIM (Wojskowy Instytut Medyczny) lub równoważną instytucje Unii Europejskiej

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia oraz oświadczenia w załączniku do pkt D, ppkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1.Złożonie oferty cenowej

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń      i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak

 

  • WADIA,  FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: nie wnosi się

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie wnosi się

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

  • Numer ogłoszenia w BZP:

325016-2015 z dnia 01.12.2015

Data składania ofert: 2015 - 12 - 11
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Data otwarcia: 2015 - 12 - 11
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Wynik przetargu: https://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/12/ogłosz.-o-wyborze.pdf
Ściągnij plik
Informacje dodatkowe:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11
tel. 012/261 88 20, fax: 012/261 88 22

Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela się: osobiście, pisemnie, telefonicznie:

tel. (12) 261-88-10, fax (12) 261-88-22
drogą elektroniczną: a.drzymala@rckik.krakow.pl
Osoba uprawniona do kontaktu: mgr Anna Drzymała – (12) 261-88-10

Miejsce otwarcia ofert

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie,
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11, pok. 4.13

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress