Odczynniki do badania krwi oraz płyn antykoagulacyjny ACD-A

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2014 - 02 - 19
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: do 130 tys. EUR
Przedmiot Zamówienia:

Część I – Odczynniki biochemiczne do badań laboratoryjnych do analizatora Konelab 30 Prime będącego własnością Zamawiającego

Część II – Odczynniki do analizatora koagulogicznego  ACL 9000 będącego własnością Zamawiającego

Część III – Płyn ACD-A w opakowaniach o objętości 500 ml – 2 500 sztuk

Część IV – Płyn ACD-A w opakowaniach o objętości 250 ml –    200 sztuk

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

– 100 % cena

Ponadto oferowane dostawy (przedmiot zamówienia)  muszą w pełni odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia oraz oświadczenia w załączniku do pkt D, ppkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień dodatkowych

 

1.Złożonie oferty cenowej

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń   i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak

 

  • WADIA,  FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: nie wnosi się

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie wnosi się

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

Data otwarcia: 2014 - 02 - 28
Informacje dodatkowe:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11
tel. 012/261 88 20, fax: 012/261 88 22

Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela się: osobiście, pisemnie, telefonicznie:

tel. (12) 261-88-10, fax (12) 261-88-22
drogą elektroniczną: a.drzymala@rckik.krakow.pl
Osoba uprawniona do kontaktu: mgr Anna Drzymała – (12) 261-88-10

Miejsce otwarcia ofert

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie,
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11, pok. 4.13

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress