Odczynniki do badania krwi i płyn ACD-A

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2016 - 03 - 20
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: Do 135 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Skrócony opis przedmiotu zamówienia :

Dostawa odczynników do badania krwi
Część I– Odczynniki biochemiczne do badań laboratoryjnych do analizatora Konelab 30 Prime będącego własnością Zamawiającego
Część II – Odczynniki do analizatora koagulogicznego ACL 9000 będącego własnością Zamawiającego
Część III – płyn ACD-A – 1000 opakowań
*(zwane też dostawami)
Szczegóły określa załącznik nr 1 do pkt. D SIWZ (opis przedmiotu zamówienia)

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty (dotyczy wszystkich części):

– 90 % cena (9 punktów), dodatkowo 1 punkt za zaoferowanie terminu dostawy odczynników, materiałów zużywalnych w terminie do 5 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia (normalnie będzie 10 dni roboczych)

Ponadto oferowane dostawy (przedmioty zamówienia) muszą w pełni odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia oraz oświadczenia w załączniku do pkt D, ppkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.Złożonie oferty cenowej (dopuszcza sie oferty częściowe, nie dopuszcza sie ofert wariantowych)
2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP
3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty oświadczeń i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak

 

  • WADIA, FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: nie wnosi się
2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie wnosi się
3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN
4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

  • Numer ogłoszenia w BZP: 62622-2016 z 20.03.2016

 

 

Data składania ofert: 2016 - 04 - 01
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Data otwarcia: 2016 - 04 - 01
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Wynik przetargu: https://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2016/03/ogłosz.-o-wyborze_ZP_8-16.pdf
Ściągnij plik
Data: 20160408
Informacje dodatkowe:

1.Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11 – zwane dalej Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl
2.Tryb udzielania zamówienia: przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), zwanej dalej UPZP
3. Osoby do kontaktu:
mgr Anna Drzymała – tel. 12 261-88-10
mgr Krzysztof Zając – Tel. 12 261-88-18

4. SPOSÓB KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie odbywało drogą elektroniczną: a.drzymala@rckik.krakow.pl lub k.zajac@rckik.krakow.pl lub faksem, pisemnie, telefonicznie, osobiście tel. 12 261-88-10, 12 261 -88 -09 fax: 12 261-88-22
Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie lub drogą pisemną lub faksem

Wykonawcy mogą sie zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Data publikacji: 2016 - 03 - 20

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2016 - 03 - 29

Odpowiedzi do zapytań

Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress