ODCZYNNIKI DIAGNOSTYCZNE, MATERIAŁY ZUŻYWALNE I KONTROLNE DO CYTOMETRU FACS CALIBUR będącego na wyposażeniu Zamawiającego

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2015 - 10 - 19
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: do 134 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Skrócony opis przedmiotu zamówienia : 

   ODCZYNNIKI DIAGNOSTYCZNE, MATERIAŁY ZUŻYWALNE I KONTROLNE DO CYTOMETRU FACS CALIBUR*

   *(zwane też dostawami lub przedmiotem zamówienia)

Szczegóły określa  załącznik  do pkt. D. ppkt 1.  SIWZ (opis przedmiotu zamówienia)

 

 

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

– 100 % cena

Ponadto oferowane dostawy (przedmiot zamówienia) muszą w pełni odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia. Weryfikacja odbędzie się na podstawie dołączonej dokumentacji

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia oraz oświadczenia w załączniku do pkt D, ppkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

  • WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1.Złożonie oferty cenowej

      1. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych.

      2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 i 2 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń  i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak

 

  • WADIA,  FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: nie wnosi się

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie wnosi się

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

 

NUMER OGŁOSZENIA W BZP: 277660-2015 z dnia 19.102015

Data składania ofert: 2015 - 10 - 28
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Data otwarcia: 2015 - 10 - 28
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Wynik przetargu: https://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/10/ogłosz.-o-wyborze.pdf
Ściągnij plik
Informacje dodatkowe:
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11
tel. 012/261 88 20, fax: 012/261 88 22

Wszelkich informacji na temat zamówienia udziela się: osobiście, pisemnie, telefonicznie:

tel. (12) 261-88-10, fax (12) 261-88-22
drogą elektroniczną: a.drzymala@rckik.krakow.pl
Osoba uprawniona do kontaktu: mgr Anna Drzymała – (12) 261-88-10

Miejsce otwarcia ofert

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie,
31-540 Kraków, ul. Rzeźnicza 11, pok. 4.13
Data publikacji: 2015 - 10 - 19

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2015 - 10 - 19

Opis przedmiotu zamówienia i plan dostaw

Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress