ODCZYNNIKI DIAGNOSTYCZNE, MATERIAŁY ZUŻYWALNE I KONTROLNE DO CYTOMETRU FACS CALIBUR będącego na wyposażeniu Zamawiającego

RCKiK w Krakowie ogłasza przetarg:

Data publikacji: 2016 - 12 - 03
Tryb przetargu: nieograniczony
Wartość: do 135 000 EUR
Przedmiot Zamówienia:

Skrócony opis przedmiotu zamówienia : 

   ODCZYNNIKI DIAGNOSTYCZNE, MATERIAŁY ZUŻYWALNE I KONTROLNE DO CYTOMETRU FACS CALIBUR*

   *(zwane też dostawami lub przedmiotem zamówienia)

 

Szczegóły określa  załącznik  do pkt. D. ppkt 1.  SIWZ (opis przedmiotu zamówienia)

 

Zamawiający nie przewiduje składania zamówień  o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt

 

Informacje dodatkowe:
  • Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

-60% cena (do 6 pkt, liczone proporcjonalnie)

-10%  /1 punkt/ Dostawy zgodnie z harmonogramem z możliwością zmiany harmonogramu przez Zamawiającego (znaczenie ma dowolna możliwość zmian w harmonogramie, na co godzi się Wykonawca w zamian za dodatkowy punkt)

-10% /1 punkt/ Terminy ważności odczynników dłuższe niż w opisie przedmiotu zamówienia o co najmniej 10%. (miesiąc liczy się jako 30 dni) Dotyczy odczynników w pkt: 1, 2, 4

-20%  – /2 punkty/ – zapewnienie infolinii w godzina 8:00-16:00 w dni robocze do rozwiązywania problemów w związku z użytkowaniem przedmiotu zamówienia w tym w szczególności otrzymywanych wyników badań

Ponadto oferowane dostawy (przedmiot zamówienia) muszą w pełni odpowiadać opisowi przedmiotu zamówienia. Weryfikacja odbędzie się na podstawie dołączonej dokumentacji

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty dokumentacji, z której wynika spełnienie wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia oraz oświadczenia w załączniku do pkt D, ppkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

  1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

1.Złożenie oferty cenowej. Wykonawca może odnośnie danej części zamówienia złożyć tylko jedną ofertę. Zamawiający  przewiduje  postępowanie określone w art. 24aa UPZP.

  1. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych
  2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
  3. Nie przewiduje się aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów ani umowy ramowej
  4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów w postępowaniu

2.Spełnienie warunków określonych w Art. 22, ust. 1 UPZP ust 1b UPZP

3.Niewykluczenie z udziału w postępowaniu odnośnie Art. 24, ust 1 pkt 12-23

4.Zamawiajacy nie przewiduje możliwości wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24, ust 5 UPZP

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału  w postępowaniu na podstawie analizy złożonych do oferty  oświadczeń    i dokumentów z których wynika spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub jego brak.

 

  • WADIA, FINANSOWANIE, INNE OPŁATY

1.Wadium: nie wnosi się

2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: nie wnosi się

3.Waluta w której ma być złożona oferta: PLN

4.Sposób płatności za dostawy: przelew/30 dni

5.Formalności zawarcia umowy: umowa zostanie zawarta niezwłocznie po upływie odpowiednich terminów wynikających z UPZP oraz przesłana do wykonawcy pocztą listem poleconym. Należy odesłać jeden podpisany egzemplarz. Można też zawrzeć umowę wraz z podpisami w siedzibie Zmawiającego

 

 

Data składania ofert: 2016 - 12 - 12
Godzina składania ofert: Godzina składania ofert: 10:00
Termin związania ofertą: 30 dni od daty ostatecznego składania ofert
Adres składania ofert: Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków
Data otwarcia: 2016 - 12 - 12
Godzina otwarcia: Godzina otwarcia: 11:00
Wynik przetargu: http://rckik.krakow.pl/wp-content/uploads/2016/12/ogłosz.-o-wyborze.pdf
Ściągnij plik
Data: 20161216
Informacje dodatkowe:

 

  • INFORMACJE PODSTAWOWE

1.Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, 31-540 Kraków,  ul. Rzeźnicza 11 – zwane dalej Zamawiającym, www.rckik.krakow.pl

2.Tryb udzielania zamówienia:  przetarg nieograniczony. Art. 39 UPZP  Postępowanie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy                  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2004 Nr 19, poz. 177  z późn. zm.), zwanej dalej UPZP

 

3.Osoby do kontaktu:

mgr Anna Drzymała – tel. 12  261-88-10

mgr Krzysztof Zając  – Tel. 12  261-88-18

 

  • SPOSÓB KONTAKTU Z ZAMAWIAJĄCYM

Udzielanie informacji na temat przedmiotu zamówienia oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów będzie    odbywało drogą elektroniczną:  a.drzymala@rckik.krakow.pl, Sekretariat@rckik.krakow.pl  i   k.zajac@rckik.krakow.pl lub faksem:  tel. 0-12 261-88-10,  12 261 -88 -18   fax: 012 261-88-22. Prosimy wysyłać zapytania na wszystkie maile jednocześnie.

Zamawiający informuje, ze przekazywanie wszelkich istotnych dla postępowania informacji, w tym odpowiedzi do zapytań Wykonawców może odbywać się elektronicznie lub drogą pisemną lub faksem

 

Wykonawcy mogą sie zwrócić do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zobowiązuje sie do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie w/w terminu składania wniosku  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

 

  • Numer ogłoszenia w BZP: 358274 – 2016 z dnia 2016-12-03 r.
Data publikacji: 2016 - 12 - 03

SIWZ

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2016 - 12 - 03

Opis przedmiotu zamówienia

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2016 - 12 - 03

Harmonogram dostaw

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2016 - 12 - 08

Odpowiedzi do zapytań

Ściągnij załącznik
Data publikacji: 2016 - 12 - 14

Protokół z otwarcia

Ściągnij załącznik

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress